Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
 • Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Podmínky a postup řešení:

 • Plátce poplatku je povinen do 30 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci poplatku přihlášku k registraci (§ 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). V přihlášce k registraci je povinen uvést:

  a) jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, obecný identifikátor, byl-li přidělen; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  c) údaje vztahující se k nemovitosti plátce.
   
 • Dojde-li ke změně údajů, které je plátce povinen uvádět dle odst. 1, a to včetně zániku poplatkové povinnosti, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

U nových svozů vyplní plátce poplatku na MěÚ Dvůr Králové nad Labem tiskopis přihlášení k novému svozu, pracovnice odboru RAF zaregistruje svoz do databáze a předá novému plátci potvrzení pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem, kde je možno si vyzvednout novou nádobu. Při ukončení svozu odevzdá plátce nádobu na Technické služby města Dvora Králové nad Labem, kde mu bude vydána stvrzenka pro pracovnici odboru RAF, která podle podkladů ukončí svoz v evidenci.
Na základě vyplněného tiskopisu budou řešeny i změny četnosti svozu a změny údajů o plátci.
Pokud v nemovitosti nikdo nebydlí, nevzniká zde odpad, může vlastník nemovitosti písemným čestným prohlášením tuto skutečnost sdělit správci poplatku. Bude osvobozen od poplatkové povinnosti do dne, kdy dojde ke změně skutečnosti. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozpočtu a financí (RAF), pokladna

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady prokazující totožnost plátce poplatku 

Formuláře:

 • Tiskopis (objednávka na svoz komunálního odpadu) je k dispozici v centrální pokladně městského úřadu – přízemí nebo na internetových stránkách města v sekci Radnice – Dokumenty, formuláře – OŽP – Odpadové hospodářství

Správní a jiné poplatky:

Dle Obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013 sazba poplatku za komunální odpad činí:

svoz nádoby bez vynášky:

 • týdenní 2.250 Kč/rok
 • čtrnáctidenní 1.240 Kč/rok
 • měsíční 680 Kč/rok

svoz nádoby s vynáškou:

 • týdenní 2.510 Kč/rok
 • čtrnáctidenní 1.370 Kč/rok
 • měsíční 745 Kč/rok
   
 • svoz kontejneru 19.500 Kč/rok

Úhrady poplatku je možné provést bezhotovostním převodem ve prospěch účtu uvedeného na složence nebo v centrální pokladně města Dvůr Králové nad Labem.

 • Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.
 • Poplatek zahrnuje:
  • svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu,
  • poskytnutí sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l, příp. 1100 l na zbytkový komunální odpad
  • využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, nápojových kartonů, skla a plastů, které jsou rozmístěny po městě
  • využití pytlů na separovaný sběr papíru, nápojových kartonů a plastů v oblastech, ve kterých je pytlový svoz zaveden
  • odkládání nebezpečného, objemného a zahradního odpadu ve sběrném dvoře nebo při mobilním svozu.

Lhůty pro vyřízení:

 • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách. První splátka musí být uhrazena do 31. 3., druhá splátka musí být uhrazena do 30. 9. každého kalendářního roku.
 • Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej poplatník uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této povinnosti.
 • Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost správci poplatku, spolu se jménem, příjmením, datem narození a adresou tohoto poplatníka (pokud jsou mu tyto údaje známy). Správce poplatku na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013, která stanovuje poplatek za komunální odpad a zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech.

Datum poslední aktualizace: 17.8.2015

 

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17  Dvůr Králové nad Labem

E-mail: epodatelna@mudk.cz
Telefon: +420 499 318 111
Fax: +420 499 320 171/178

Datová schránka: mu5b26c
IČ: 00277819

Hodiny pro veřejnost
Po, st: 8:00–17:00
Út, čt, pá: 8:00–11:30

 
load