Informace a pokyny pro voliče – hlasování a hlasovací lístky

volby zelena

V tomto článku naleznete praktické informace pro voliče u voleb do obecních zastupitelstev, které se konají v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hod. Je zde uvedeno kdo je oprávněným voličem, jakými doklady lze prokázat totožnost, jak jsou distribuovány hlasovací lístky a jakým způsobem lze hlasovat. Podrobné informace najdete také na webu ministerstva vnitra.


Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem může být osoba, která má občanství jiného členského státu EU, nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let, má na území ČR pobyt ke dni voleb (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci), má pobyt v té obci, ve které hodlá hlasovat.

Cizinci mohou právo volit realizovat pouze tehdy, pokud jsou na základě své žádosti u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Pokud jsou v tomto dodatku zapsáni již na základě své dřívější žádosti, zůstávají v něm i pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022.

Žádost o zápis je možné podat na obecním úřadě nejpozději dva dny přede dnem voleb (tj. ve středu 21. září do 16:00 hod).

Z dodatku stálého seznamu voličů lze cizince vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí).


Kde probíhá hlasování

Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží kterému okrsku.

Pozor! Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.


Hlasovací lístky

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tedy v úterý 20. září 2022).

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí mohou být vytištěny oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na druhé straně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.

Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. Je-li hlasovací lístek tištěn oboustranně, je otisk razítka uveden pouze na jeho druhé straně.


Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.


Úprava hlasovacího lístku

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

  1. označit křížkem pouze jednu volební stranu, ve které již neoznačuje konkrétní kandidáty (k označení jednotlivých kandidátů se zde již nepřihlíží),
  2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno),
  3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.


Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

  1. neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
  2. označil více jak jednu volební stranu,
  3. označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
  4. nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
  5. vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
  6. vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.


Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je důležité dbát pokynů okrskové volební komise ohledně hygienických zásad.


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.


Zdroj: www.mvcr.cz a město Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno 5.9.2022 13:33:47 | přečteno 671x | Bc. Jan Skalický, MSc.