Město v letopočtech

Narození a úmrtí významných osobností, které zasáhly do života města i okolí, pohnutá období válek, strádání a katastrof, ale i časy hospodářského a kulturního rozmachu ve vybraných datech.

20. století

1901

 • 21. června se narodil v Malé Skalici krajinář a malíř zátiší Joza Mikš. Bydlel ve Dvoře Králové nad Labem, vytvořil obrazy ze Dvora Králové, Podkrkonoší i dalších míst tuzemska a zahraničí. Pro Textilní a krajinskou výstavu namaloval rozměrné plátno "Pohled ze Zvičiny na Krkonoše a Orlické hory", které po skončení výstavy věnoval městu (obraz 8 krát 2 metry).
 • 10. ledna ve 3. hod. 45 minut ráno bylo zaznamenáno v celé naší oblasti zemětřesení.
 • postavena mechanická tkalcovna firmy Patzak u Hartského potoka, na místě bývalého mlýna.
 • byla vystavěna škola v České Podharti.

1906

 • 6. ledna hovořil v Hankově domě na pozvání ženského odboru Sokola T. G. Masaryk, profesor C.K. České university v Praze, na téma "Sociální úkoly novodobé". Písemně není doloženo a je nepravděpodobné, že by se setkal s protesty královédvorských zastánců pravosti Rukopisu a že by musel ujet na nádraží.
 • 6. března zemřel v Praze na Královských Vinohradech Antonín Konstantin Víták, učitel, autor "Dějin královského věného města Dvora Králové nad Labem". Narodil se 9. června 1835 v Čáslavi. Přestože žil v našem městě pouze tři roky (1865–1868), stihl za tu dobu prožít a vytvořit tolik, že jeho jméno patří dodnes ke Královédvorsku tak samozřejmě, jakoby byl zdejším rodákem.
 • ve Dvoře Králové byly založeny sportovní oddíly tenisu, kopané a lyžování.

1911

 • Antonín Schulz objevil v jižní stěně kostela sv. Jana Křtitele zbytky románské apsidy a některé stavební prvky z tehdejší doby v omítce kostela.
 • dokončena oprava Staré radnice, omítka opatřena sgrafity a obnoven latinský nápis z roku 1833, daný tam purkmistrem Fr. Pisteckým: "Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí šlechetné".
 • začala výroba u firmy Weiss a synové, přádelna a tkalcovna juty.
 • 1. září začalo vyučování v městské obchodní škole.
 • 13. srpna byl otevřen Dělnický dům, dnešní zdravotní středisko (naproti Kohoutovu dvoru, budově Městského muzea).
 • 21. září se konaly protidrahotní demonstrace, při nichž byl těžce zraněn okresní hejtman a lehce dva četníci.
 • v ulicích města byly instalovány požární zvonkové automaty.
 • v srpnu a v září uskutečnil ve Dvoře Králové náš první aviatik Ing. Jan Kašpar dva vzlety za obrovského zájmu místních i mimodvorských diváků. Oba vzlety ale skončily havárií.
 • do Vídně se z našeho města přemisťuje Mezinárodní spolek chemiků - koloristů (založen 1907).
 • dokončena stavba hlavní budovy Spořitelny. Východní křídlo bylo přistavěno o dvacet let později.

1916

 • dokončena stavba hráze Tešnovské přehrady, dnes přehrada Les Království.
 • 1. srpna se konala mírová demonstrace a 5. října hladová demonstrace – byl druhý rok 1. světové války.
 • 11. prosince bylo ve městě naposledy zvoněno všemi zvony (některé pak byly roztaveny pro válečné účely).

1921

 • 6. března se počaly sloužit v kostele sv. Jana Křtitele bohoslužby nové Církve československé.
 • 6. června byl ustaven ve městě odbor Masarykovy ligy proti tuberkulose.
 • založena tiskárna firmy Novák a spol.
 • Městská obchodní akademie změněna na státní veřejnou.
 • založena Lidová škola hospodářská.
 • dosavadní veřejná knihovna přeměněna na městskou.
 • v tomto roce při sčítání lidu bylo v našem městě přihlášeno 13.635 lidí (12.180 Čechů), v soudním okrese Dvůr Králové nad Labem bylo napočítáno 33.471 osob, z toho 20.902 Čechů. Soudní okres tvořilo včetně našeho města 18 obcí.

1926

 • 10. července navštívil naše město prezident Československé republiky T. G. Masaryk.
 • v Hradci Králové byl na Masarykově náměstí odhalen pomník T. G. Masarykovi, jehož autorem je sochař Otto Gutfreund, významný královédvorský rodák.
 • 26. května byla ve Dvoře Králové založena Masarykova letecká liga, jedna z prvních poboček v republice.
 • vystavěna budova Průmyslové školy textilní.
 • započato se stavbou ozdravovny "Dětský ráj" v Tešnově.

1931

 • zemřel továrník Josef Sochor, který v poslední vůli ustanovil vysoké finanční odměny nemocnici a královédvorským školám. Rada města přijala usnesení, že se průmyslník Josef Sochor zasloužil o město Dvůr Králové nad Labem.
 • 3. února se konala demonstrace proti nezaměstnanosti.
 • 3. května byly otevřeny dětské jesle firmy Deutsch.
 • 20. července bylo založeno v Doubravici sklářské družstvo pro výrobu vánočních ozdob se sídlem na Zdobíně.
 • zakoupeny pozemky o výměře 34.000 m2 pro stavbu koupaliště, kterou financovala Městská spořitelna (provoz koupaliště zahájen v roce 1933).
 • zřízena poradna pro matky.
 • 16. prosince byla zahájena doprava na autobusové lince ze Dvora do Hostinného.

1936

 • v tomto roce mělo město 18.000 obyvatel.
 • ve Dvoře Králové nad Labem se konala Tekstilní a krajinská výstava (tehdy psáno tekstilní).
 • bylo založeno Textilní muzeum ze sbírek Maria Stadlera, koloristy firmy Sochor. S exponáty tohoto muzea se návštěvníci poprvé seznámilina Textilní a krajinské výstavě.
 • za kostelem před městskou tržnicí bylo zřízeno náměstí Republiky (do té doby tam stály domy). Byla sem přemístěna busta Václava Hanky z náměstí Odboje.
 • R. A. Dvorský otevřel v Praze vlastní hudební nakladatelství, které se zasloužilo o uvádění českých autorů taneční hudby a uvádění jejich skladeb do hudebního života.

1941

 • 8. května bylo rozpuštěno městské zastupitelstvo a jmenován vládní komisař (2. druhá světová válka).
 • po zákazu tělovýchovné jednoty Sokol vznikl v tomto roce ve Dvoře Český plavecký klub.

1946

 • vznikl národní podnik Textilní tiskárny, úpravny a barevny, pozdější n.p. TIBA.
 • při Městském muzeu začala vznikat budoucí zoologická zahrada.
 • záplavy, způsobené tak zvanou "padesátiletou vodou".
 • byl založen sportovní oddíl kuželkářů.

1956

 • na náměstí Republiky bylo z Rooseveltovy ulice přemístěno Svatojánské (nebo též odpustkové) oratorium.
 • 15. června byl zahájen provoz na vlečce z královédvorského nádraží do Teplárny.

1961

 • 1. ledna byl založen ekonomicko organizační a projektový ústav lnářského průmyslu Orgalen.

1966

 •   2. srpna zemřel zakladatel české taneční hudby, královédvorský rodák, klavírista, zpěvák, skladatel, nakladatel a dirigent populárního orchestru The Melody Boys R. A. Dvorský.

1971

 • 4. června zemřel Vlastislav Antonín Vipler, dirigent, skladatel, autor řady operet, např. Na Svatém kopečku, Děti Slovače, Bílý oficír atd. Narodil se 22. června 1903 v Bílé Třemešné.
 • ve Dvoře Králové n.L. byl založen místní profesionální hasičský sbor.

1976

 • 24. ledna byla po osmileté rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřena budova Hankova domu.

1981

 • 1. června zemřel významný český hudební pedagog a skladatel Jan Zdeněk Bartoš, královédvorský rodák, autor symfonií, koncertů, oper a rozsáhlé komorní a vokální hudby. Psal knihy o hudbě. Byl dlouholetým předsedou Mozartovské obce v Praze.
 • 1. července zemřel akademický malíř Zdeněk Burian, všestranná umělecká osobnost českého malířství. Nejvíce proslul jako ilustrátor. Těžiště jeho díla je především v obrazových rekonstrukcích pravěké přírody a člověka. Celý svět vidí dnes toto období Burianovýma očima. Původně zamýšlených 34 obrazů z pravěku, určených speciálně pro expozici v královédvorské zoologické zahradě, již nestačil dokončit. I tak je zde 22 unikátních velkých pláten z let 1977 až 1981 a další Burianovy obrazy, které dávají návštěvníkům dobrou představu o vývoji života na Zemi.

1996

 • 11. září převzalo Čestné občanství pět letců Britského královského letectva 311. čs. bombardovací perutě. Karel Štrégl z Kaliformie a Karel Hančil z Francie převzali toto vyznamenání v Hankově domě osobně, za tři další – Jaromíra Stříhavku, Václava Netíka a Eduarda Zbroje – převzali Čestné občanství in memoriam rodinní příslušníci.
 • 31. října byla otevřena při základní škole Strž nová moderní sportovní hala, která patří ke špičkovým sportovním zařízením.
 • rozhodnutím ministerstva financí připadla nemocnice městu.

19. století

1811

 • 3. července v noci ukradl v kostele zloděj mimo jiné i mosaznou v gotickém slohu provedenou monstranci.

1816

 • 8 let patřilo město Marii Ludovice Modenské, třetí manželce Františka I.
 • ve Verdeku, Filířovicích a Novolesích byla zřízena filiální škola.
 • bylo započato s výstavbou městského vodovodu.

1826

 • byla opravena kostelní věž kostela Povýšení sv. Kříže a městský chudobinec.
 • v Lipnici byla zřízena filiální škola.
 • v Žirči byla dostavěna německá škola.

1836

 • ve městě byla zřízena soukromá pošta.
 • celkově byl opraven kostel Povýšení sv. Kříže, který byl již značně zchátralý.

1841

 • 2. dubna se za purkmistra Petra Procházky začala na náměstí stavět nová škola (dnes budova Městského úřadu).

1846

 • v městském chudobinci byly zřízeny dva pokoje pro nemocné jako základ pozdější nemocnice.

1851

 • 29. listopadu bylo povoleno výměrem ministerstva zřízení nižší reálné školy trojtřídní.

1856

 • 31. srpna se v Nových Dvorech v Čechách narodil Tomáš Halík, profesor dějepisu, ředitel královédvorského gymnázia, autor mnoha děl o kulturních památkách Královédvorska, především však autor Dějin Dvora Králové nad Labem.
 • 15. června byla vydána stavebně provozní koncese pro trať Liberec – Pardubice. 5. července byla publikována v Úředním listě, 25. srpna zahájila svou činnost pochůzková komise a 22. září začaly stavební práce.
 • při bourání Dolení brány se sesula věž a jeden občan přišel o život (na jižním konci Revoluční ulice. Podrobněji v pamětní listině, uložené v kašně se Zábojem).

1861

 • město rozhodlo "Hankovi k oslavě a městu ke velebení" postavit Hankův dům a divadlo.
 • 23. května byly schváleny místodržitelstvím stanovy zpěváckého spolku Záboj. Založen i pěvecký spolek Ludiše.
 • místodržitelstvím byla jmenována královédvorská nemocnice nemocnicí zemskou.
 • zemřel Václav Hanka (narozen 10. 6. 1791).
 • v České Podharti byla zřízena první mechanická tkalcovna Winternitz a Friedmann.
 • 24. května se ve Dvoře Králové narodil redaktor a spisovatel Jan Jaroslav Langner.
 • založena tkalcovna Bratři Hawellové.
 • založeno faktorství a barevna příze Jindřich Mayer a syn.

1866

 • 29. června došlo ve městě k boji rakouských zadních vojů s předvojem pruské armády. (Této bitvě je věnováno celé 6. číslo Vlastivědného čtení, které vyšlo 20. dubna 1996).
 • 1. a 2. července přenocoval v domě Jindřicha Mayera na Šindelářském předměstí vrchní velitel II. pruské armády, korunní princ Bedřich Vilém. V domě mydláře Burgra u Šindelářské věže byl ubytován pruský ministr války hrabě Roohn. Městem prošel i poručík vozatajstva Hindenburg, pozdější prezident německé republiky.
 • 16. září byl rozšířen tak zvaný starý hřbitov (dnes dětské dopravní hřiště a park) a do nové části hřbitova bylo pohřbeno 550 rakouských a pruských vojáků, kteří zemřeli v lazaretech v našem městě.
 • 2. listopadu navštívil válkou poničené město rakouský císař František Josef I.
 • v tomto roce bylo ve městě 328 řemeslníků, kteří tvořili 15 cechů.

1876

 • založena firma Deutsch jako ruční tiskárna.
 • Jindřich Mayer založil tiskárnu kartounů se šesti tiskacími stroji.

1881

 • ve městě byla založena první knihtiskárna.
 • založena továrna na tkacovské člunky E. Bäumelt.
 • při sčítání lidu bylo napočítáno 5816 Čechů a 839 Němců.
 • město přispívá finančně na obnovu požárem zničeného Národního divadla. 11. září 1881 se měla delegace města s historickým praporem zúčastnit slavnostního představení na pozvání slavnostního komitétu ND. Po požáru ND se uskutečnila v našem městě sbírka na obnovu ND. Obec dostala diplom členství ND, které také požádalo o zaslání otisku pečeti, aby znak města mohl být vymalován na dekoraci.
 • 6. března byly valnou hromadou a 14. července místodržitelstvím schváleny stanovy Literárního a čtenářského spolku Slavoj.
 • 1. června vycházejí poprvé v českém jazyce "Královédvorské noviny", vydavatel MUDr. Moravec a syn.

1886

 • byl zrušen tzv. Malý mlýn a zasypány rybníky v dnešní Rooseveltově ulici.
 • T. G. Masaryk začal se svými spolupracovníky boj proti víře v pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského a tzv. chemická komise začala zkoumat rukopisy.
 • zavedena první telefonní stanice, spojení zajištěno mezi policejní strážnicí, městským úřadem a velitelstvím dobrovolných hasičů.

1891

 • město koupilo bývalou Mandlovu továrnu a na jejím místě postavilo gymnázium.
 • byla postavena synagoga.
 • založena slévárna a strojírna firmy J. Rücker.

1896

 • 3. března se narodil Jaroslav Bilina, který přes 10 let zastával funkci starosty města. Za jeho působení bylo vybudováno Tyršovo koupaliště, uskutečnila se Textilní a krajinská výstava, přistoupilo se k rozsáhlé přestavbě středu města. Za svůj vlastenecký postoj byl nacisty popraven dne 5. června 1942.
 • v Podharti byla založena stolová společnost Cvrndorf, která mimo jiné i významně pomáhala podharťské škole.
 • byla postavena sokolovna, dnešní kino Svět, s nápisem na průčelí: "V mysli vlast, v srdci smělost, v pažích sílu".
 • založena akciová společnost pro průmysl textilní a tiskárny látek M. B. Neumanna synové – Union.
 • vyhořel Šporkův zámek (lázeňský dům) v Kuksu na levém břehu Labe a o pět let později byly jeho zbytky odstraněny.

18. století

1701

 • v Norimberku se narodil Jindřich Michal Rentz (zemřel roku 1758 v Kuksu na mor), kterého povolal hrabě Špork do Kuksu. Vyučil zde řadu žáků mědirytectví. Mezi jeho pracemi je mnoho rytin Kuksu, okolní krajiny i Šporkových portrétů.
1731
 • 4. listopadu se narodil ve Slaném K. J. Biener z Bienenbergu, český archeolog a autor prvních dějin Dvora Králové nad Labem.
 • Matyáš Braun začal v lese v Betlémě vytvářet galerii plastik.
 • 8. prosince se narodil na Chotěborkách František Xaver Dušek, skladatel a klavírní virtuos, u něhož v Praze na Bertramce několikrát pobýval W. A. Mozart.

1736

 • Bohumír Just začal stavět dnešní budovu děkanství.

1741

 • v souvislosti s válkou o české dědictví byly opravovány městské hradby. Město bylo obsazeno Prusy.

1751

 • do věže kostela sv. Jana Křtitele byl instalován zvon, zvaný Barbora, který byl za 1. světové války roztaven.
 • císařská kancelář Marie Terezie vydala artikule královskému cechu barvířů.

1756

 • začala sedmiletá válka. Město bylo obsazeno pruským vojskem.
 • poslední zápis v královédvorské Smolné knize.

1761

 • do města opět vpadlo pruské vojsko.

1771

 • nedostatek potravin, šířily se epidemie, na následky hladomoru zemřela desetina obyvatel Čech.
 • došlo k prvnímu číslování královédvorských domů.

1776

 • 24. listopadu byl další velký požár města, který zničil celou Hradišťskou ulici.
 • na Žirečsku dokončena pozemková reforma, kterou prováděl její navrhovatel dvorní rada Raab.

1791

 • další velký požár města.
 • až do tohoto roku měl Rathúz (dnes Stará radnice) věž na straně do náměstí. Dodnes ji připomínají dva opěrné pilíře.
 • František Thim zřídil první větší řemeslný podnik na barvení a potiskování textilií.
 • 10. června se narodil v Hořiněvsi Václav (Vaceslav) Hanka, český filolog a básník, vydavatel staročeských památek a autor ohlasové poesie. V kobce kostelní věže sv. Jana Křtitele nalezl Rukopis, podle místa nálezu pak nazvaný Královédvorský. (Zemřel před 145 lety 12. ledna 1861).
 • v tomto a v příštím roce patřilo město Marii Terezii Neapolské, druhé manželce Františka I.

1796

 • Kryštof Weckherlin zřídil tiskárenskou manufakturu.
 • výnosem c.k. krajského úřadu ze dne 23. dubna mohli nastávající učitelé nabýt svého vzdělání na hlavní škole královéhradecké a královédvorské.

17. století

1606

 • město zakoupilo od císaře Rudolfa II. manský statek, zvaný Podhoř (Podstráň) za 1620 kop grošů míšenských.

1621

 • město bylo obsazeno císařskými rejtary jako důsledek účasti Dvorských v bitvě na Bílé hoře na straně stavovských vojsk.

1626

 • Marie Magdalena Trčková postupuje panství Žireč svému synovi Adamu Trčkovi z Lípy.

1646

 • měšťané zaplatili švédskému generálovi Wittenbergovi 1000 říšských tolarů výpalného.
 • 21. listopadu podle pověsti zachránila Panna Maria zázračně město před vpádem Švédů.
 • po velké bitvě 2. října nedaleko Dvora Králové, Žirče a Bílé Třemešné byl zpustošen celý zdejší kraj.

1651

 • vyšlo nařízení, že nekatolíci se nesmějí ženit ani vdávat a zemřelí pochovávat na hřbitově.

1671

 • postavena dřevěná kaple sv. Jana Křtitele v místě, zvaném Studánka.

1686

 • 31 let vládla městu Marie Eleonora Mantuanská, třetí manželka Ferdinanda III. a v tomto roce je převzala na dalších 34 let Eleonora Falcká, manželka Leopolda I.

16. století

1506

 • poprvé se připomínají lázně u Kocbeří, zvané Studánka.
 • poprvé se v našem městě rovněž připomínají soukenický a plátenický cech.

1531

 • Marie Habsburská postoupila naše město spolu s ostatními věnnými městy za náhradu Anně, manželce Ferdinandově.

1566

 • ve městě vypukl velký požár.

1576

 • po velkém požáru v roce 1572 byla v tomto roce dostavěna na rohu náměstí a Kostelní (Palackého) ulice radnice.
 • postavena u kostela dřevěná budova fary.

1581

 • město vydalo první doložený stavební řád.

15. století

1411

 • kněz Jan Sova z Libčan a jeho bratr Bušek zřídili nadaci na vydržování kaplana.

1421

 • až do tohoto roku patřilo město (22 let) královně Žofii, druhé manželce Václava IV., město se stalo husitským.

1426

 • první český zápis v Pergamenové knize města Dvora Králové nad Labem. (Založena roku 1417).

1431

 • do kobky (sklepení) ve věži kostela se vloupal zloděj a ukradl 500 kop grošů.

1451

 • 11. července zemřela královna Barbora Celjská, druhá manželka císaře Zikmunda a město přešlo do správy královské koruny.

1456

 • první zápis v Papírové (pamětní) knize (1456–1517).

1461

 • první písemná zmínka o Velké Bukovině.

1476

 • Král Vladislav udělil městu nová práva: měšťané směli nakládat se svým majetkem svobodně a odkázat jej poslední vůlí komukoliv, vyjma osob duchovních.
 • první písemná zmínka o Prorubech a Vyhnánovu.

1486

 • dokončeno dnešní gotické kněžiště kostela sv. Jana Křtitele.

14. století

1316

 • Jan Lucemburský zastavuje Pútovi z Turgova Dvůr s many Dvorskými a Trutnovskými s tím, že mu bude sloužit se svými hrady Hradištěm (Choustníkovým a Hostinným). V originále uvedeno opidium Hof (město Dvůr), Gredis munitio (tvrz Hradiště). Arnow munitio (tvrz Hostinné). První zmínka o Hradišti.

1331

 • první písemná zmínka o Fidlersdorfu (Filířovice).

1346

 • po velkém požáru v roce 1345 slevil král Jan městu povinné poplatky.

1356

 • první písemná zmínka o Verdeku.

1376

 • v tomto roce se narodila Žofie Bavorská, druhá manželka českého krále Václava IV., dcera bavorského vévody Jana II., první královna, která dostala naše město věnem.

1396

 • první písemná zmínka o Zálesí a Zátlukách.
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 6967x | ernest