Krizové řízení

Zákon č. 240/2000 Sb. v § 2 a. definuje krizové řízení jako souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosi s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.

Orgány krizového řízení jsou:

 • vláda České republiky
 • ministerstva a jiné správní úřady
 • orgány kraje a ostatní správní úřady s územní působností
 • orgány obce s rozšířenou působností
 • orgány obce.

Základním cílem krizového řízení je záchrana lidských životů, majetku, kulturních hodnot a životního prostředí při vzniku rozsáhlých mimořádných událostí a krizových stavů.

Mimořádné události

Mimořádnou událostí rozumíme škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Mimořádné události lze rozdělit do tří základních skupin

 • Živelné pohromy (přírodního původu) např. povodeň, zemětřesení, sesuvy půdy, větrné smrště a tornáda, požáry velkého rozsahu, sněhové kalamity apod.
 • Havárie (technologického původu) např. havárie v chemickém provozu s únikem toxických látek, radiační havárie, ropná havárie, dopravní nehoda velkého rozsahu nebo s únikem toxických látek, narušení dodávek energií velkého rozsahu apod.
 • Sociálně-ekonomického původu např. terorismus, nepokoje, žhářství, válečný konflikt apod.

Krizové situace

Krizová situace je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav (krizový stav). Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému.

Krizové stavy jsou

 • Stav nebezpečí – vyhlašuje jej hejtman kraje na dobu nejvýše 30 dnů (lze jej prodloužit se souhlasem vlády) na část nebo celé území kraje jako neodkladné opatření, jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.
 • Nouzový stav – vyhlašuje jej vláda ČR na dobu 30 dnů (může být prodloužen Poslaneckou sněmovnou) pro celé území státu nebo jeho část v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
 • Stav ohrožení státu – vyhlašuje jej na návrh vlády Parlament České republiky na neomezenou dobu pro celé území státu nebo jeho část v případě, je-li ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.
 • Válečný stav – vyhlašuje jej Parlament České republiky na neomezenou dobu pro celé území státu v případě, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
Vytvořeno 7.6.2010 - aktualizováno 18.2.2011 15:02:45 | přečteno 4171x | Karel Bříza