Povodňový plán

Povodňový plán města a Obce s rozšířenou působností (ORP) Dvůr Králové nad Labem

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel. Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Město Dvůr Králové nad Labem si s ohledem na ničivé účinky povodní posledních cca 20 let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

K 31. červenci 2019 proběhlo zpracování zcela nového digitálního povodňového plánu našeho města i obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem. Nové dokumenty využívají nejmodernější technologie, které umožňují maximum údajů sdílet s občany a zajistit kvalitní informovanost obyvatel. Pro zpracování obou dokumentů bylo využito dotace Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí. Na zpracování povodňového plánu navazuje instalace nového městského bezdrátového rozhlasu, která by měla být dokončena do podzimu 2019.

Aktuální povodňové plány naleznete on-line na:

Povodňový plán města Dvůr Králové nad Labem:
http://kralovehradecky.dppcr.cz/web_579203/index.html

Povodňový plán ORP Dvůr Králové nad Labem:
http://kralovehradecky.dppcr.cz/web_5203/


Další informace o povodňových plánech

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňové plány územních celků jsou

  • Povodňový plán města Dvůr Králové nad Labem
  • Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Dvůr Králové nad Labem
  • Povodňový plán správního obvodu kraje
  • Povodňový plán České republiky

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršovat průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně rozhodne vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Povodňový plán se dělí na

  • Věcnou část – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity pro vyhlašování povodňové aktivity.
  • Organizační část – obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky včetně organizace hlásné a hlídkové služby.
  • Grafickou část – obsahuje mapy nebo plány na kterých jsou zakresleny záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily, informační místa a ostatní údaje potřebné pro ochranu před povodněmi.

Obsah a způsob zpracování povodňových plánů jsou stanoveny TNV 752931 – Povodňové plány

Vytvořeno 22.6.2010 - aktualizováno 12.2.2014 16:31:46 | přečteno 5701x | Karel Bříza