Mapový portál GIS

Mapový portál Královédvorska je součástí geografického informačního systému města (GIS) a jeho veřejná část je "podmnožinou“ interního portálu MěÚ, který je v provozu od srpna roku 2008. Využití moderních geoinformačních technologií je jedním z kroků ke zvýšení efektivity a kvality veřejných služeb a MěÚ Dvůr Králové nad Labem jich plně využívá. Mapový portál od září roku 2009 navíc využívají registrovaní uživatelé dotčených obecních úřadů správního obvodu ORP i zdravotnická záchranná služba ve Dvoře Králové nad Labem. V září roku 2016 došlo k velkým změnám, co se týče technologií zobrazování jednotlivých mapových projektů. Nové technologie umožnují mnohem rychlejší načítání dat a  jednotlivé mapové projekty lze nyní prohlížet i v mobilních zařízeních.


Mapový portál GIS - rozcestník


Mapový portál GIS obsahuje:

Základní mapový projekt

 • územní identifikace (názvy ulic, čísla popisná) vč. vyhledávání adres a ulic
 • katastr nemovitostí vč. identifikace parcel formou odkazu na server ČÚZK
 • letecké snímky
 • volební okrsky

Katastrální mapa

 • katastr nemovitostí vč. identifikace parcel formou odkazu na server ČÚZK
 • věcná břemena
 • BPEJ
 • způsob využití pozemků
 • druh pozemků

Životní prostředí

 • ochranná pásma vodních zdrojů
 • hnízda separovaného odpadu
 • záplavová území (Q5, Q20, Q100, aktivní zóna)
 • významné krajinné prvky, památné stromy a ÚSES
 • včelstva, honitby

Mapa komunikací

 • přehled hlavních silničních tras v ORP
 • uzavírky a dopravní omezení (data ŘSD)

Turistická interaktivní mapa

 • přehledné zobrazení místních turistických atraktivit

Mapa památek

 • památkově chráněné objekty na území ORP vč. jejich lokalizace
 • informace o památkách (popis, přístupnost pro veřejnost, náhledové fotografie)
 • odkazy na národní památkový ústav (NPÚ) a další zdroje informací (web, publikace)

Pasport komunikací (pro území města Dvůr Králové nad Labem)

 • úseky komunikací (zobrazení dle třídy)
 • svislé a vodorovné dopravního značení
 • technické objekty komunikací (opěrné zdi, zábradlí)
 • chodníky
 • vpustě
 • parkoviště
 • program údržby

Pasport zeleně (pro území města Dvůr Králové nad Labem)

 • plochy zeleně (kompaktní celky pro údržbu)
 • biologické prvky (trávníky, záhony, dřeviny apod.)
 • technické prvky (hřiště, dětská hřiště a pískoviště)
 • doplňky (odpadkové koše, lavičky, ...)

Pasport veřejného osvětlení (pro území města Dvůr Králové nad Labem)

 • veřejné osvětlení (lampy a světelná místa)
 • rozvaděče
 • elektrické kabely (zatím neevidováno)
Hlášení závad

 • nástroj k hlášení závad na veřejném prostranství a majetku města
Vytvořeno 19.9.2016 7:36:15 | přečteno 13730x | Karel Bříza