Etický kodex strážníka MPDK

MPDK logo

Strážníci zařazení pro výkon pravomocí do Městské policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MPDK), vědomi si svého poslání, spočívajícího zejména ve službě městu a jeho občanům, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí dobrovolně sdílet a dodržovat. 

  • Strážník MPDK jedná za všech okolností nestranně, přičemž prioritně hájí zájem toho subjektu, na jehož straně stojí psané i nepsané právo.
  • Spory mezi občany řeší strážník MPDK tak, aby maximálně snížil riziko, že se spor přejde z projevu verbálního ve fyzické napadání, a dojde tak ke škodám na zdraví a životě osob nebo majetku, žádný z účastníků sporu nesmí nabýt oprávněného dojmu, že strážník MPDK jedná ve prospěch neoprávněného subjektu a při svém úkonu nebo zákroku nepostupuje nestranně.
  • Strážník MPDK neposkytuje, mimo v zákonem stanovených případech, osobám informace a údaje, které získal nebo se dozvěděl při výkonu pravomoci strážníka.
  • Strážník MPDK omezí na zdvořilostní míru vztahy a kontakty s osobami, které nežijí v souladu se zákonem, zejména jedná-li se o osoby s kriminální minulostí, recidivisty a osoby narušující mezilidské vztahy.
  • Strážník MPDK působí na své rodinné příslušníky, osoby blízké a přátele tak, aby v rozporu se zásadami nestrannosti a rovného přístupu, nemusel vystupovat v jejich prospěch a nikdy se takového jednání v jejich prospěch nedopustil.
  • Strážník MPDK vystupuje při výkonu své pravomoci i v osobním životě tak, aby neporušoval právní předpisy a jeho jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy, strážník tak jedná z osobního přesvědčení.
  • Strážník se v zájmu kvality své práce trvale vzdělává i nad rámec zákonem stanovené povinnosti.

Každý strážník Městské policie Dvůr Králové nad Labem, který jedná v souladu se zákony, morálními principy a etickým kodexem, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

Autor etického kodexu: Mgr. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK, 9. 1. 2012

Vytvořeno 1.11.2016 11:22:35 | přečteno 4303x | Bc. Jan Skalický, MSc.