Základní informace

MPDK logo

Městská policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MPDK) je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou (ikona souboruOZV č. 2/2007 Městská policie). Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do MPDK (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při plnění svých úkolů spolupracuje MPDK s Policií České republiky. Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením MPDK jiného člena obecního zastupitelstva. MPDK řídí zastupitel Jan Štípek, pověřený řízením městské policie. Plnění některých úkolů při řízení MPDK zajišťuje určený strážník.

MPDK při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • obsluhuje městský kamerový dohlížecí systém,
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Při plnění úkolů MPDK obecní policie má strážník právo:

 • požadovat od občanů potřebná vysvětlení,
 • požadovat prokázání totožnosti,
 • předvést osobu,
 • odebrat zbraň,
 • zakázat vstup na určená místa,
 • otevřít byt nebo jiný nebytový prostor,
 • odejmout věc,
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
 • zastavovat vozidla,
 • vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění,
 • použít donucovací prostředky, psa a střelnou zbraň,
 • pořizovat zvukové a obrazové záznamy.

Povinnosti a pravomoci strážníka jsou dále upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů.  Při jejich využívání musí strážník dbát vážnosti, cti a důstojnosti občanů i svoji vlastní a nepřipustit, aby občanům v souvislosti s jeho činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem.

Vytvořeno 1.11.2016 11:22:27 | přečteno 2905x | Bc. Jan Skalický, MSc.