Starosta města

Starosta města – Ing. Jan JarolímJan Jarolím

adresa: náměstí T. G. Masaryka 38
tel.: +420 499 318 217
e-mail: jarolim.jan@mudk.cz

Životopis najdete v sekci Press kity vedení města.

Oblasti kompetencí starosty stanovené zastupitelstvem města:

 • odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ);
 • odbor ekonomiky a majetku města (OEMM);
 • odbor dopravní a správní (ODS);
 • odbor životního prostředí (OŽP);
 • odbor výstavby a územního plánování (VÚP)
 • oddělení vztahů k veřejnosti (VKV) a krizového řízení (KRI), které jsou starostovi přímo podřízeny.

Činnost starosty:

 • Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích (§ 103 a následující) a dalšími zvláštními právními předpisy. Starosta zastupuje město navenek.
 • Starosta dále plní úkoly uložené mu jednacími řády, usneseními zastupitelstva a rady města a vnitřními předpisy; vydává pokyny tajemníkovi úřadu, vedoucím odborů a vedoucím samostatných oddělení k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady; řídí Městskou policii Dvůr Králové nad Labem a jedná jménem města v pracovněprávních vztazích strážníků městské policie, není-li zastupitelstvem města pověřený řízením jiný člen zastupitelstva města; řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádných situací; zodpovídá za provádění interního auditu. Místostarostka (uvolněná) – Mgr. Alexandra JiřičkováAlexandra Jiřičková

adresa: náměstí T. G. Masaryka 38
tel.: +420 499 318 230
e-mail: jirickova.alexandra@mudk.cz

Životopis najdete v sekci Press kity vedení města.

Oblasti kompetencí místostarostky stanovené zastupitelstvem města:

 • odbor rozpočtu a financí (RAF);
 • odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS);
 • dále dohlíží na plnění úkolů v oblasti dotačních a investičních titulů, projektů, strategických a rozvojových materiálů města. 
Předsedkyně MAS Královédvorsko, z. s.
Předsedkyně řídícího výboru projektu Místní akční plány vzdělávání MAP ORP Dvůr Králové nad Labemčlenka několika pracovních skupin
Členka Správní rady Podzvičinsko, z. s., (Podkrkonoší) za město Dvůr Králové nad Labem
Členka Správní rady Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.  za město Dvůr Králové nad Labem
Ambasadorka projektu Města vzdělávání 
Garant projektu Cesta za sebedůvěrou (projekt Ženy) Místostarosta (uvolněný) – Ing. Jan HelbichJan Helbich

adresa: náměstí T. G. Masaryka 38
tel: +420 499 318 173
e-mail: helbich.jan@mudk.cz

Životopis najdete v sekci Press kity vedení města.

Oblasti kompetencí místostarosty stanovené zastupitelstvem města:

 • odbor rozvoje, investic a správy majetku (RISM);
 • odbor informatiky (OI);
 • odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ).
Vytvořeno 7.6.2010 - aktualizováno 9.12.2014 9:35:12 | přečteno 22464x | Ing. Kateřina Sekyrková