Starosta města

Ing. Jan Jarolím - starosta města

Jan Jarolím


adresa: náměstí T. G. Masaryka 38
tel.: +420 499 318 217
e-mail: jarolim.jan@mudk.cz


Oblasti kompetencí starosty stanovené zastupitelstvem města:
 • provoz úřadu,
 • právní záležitosti
 • doprava
 • občanské záležitosti
 • vztahy k veřejnosti
 • spolupráce s partnerskými městy
 • krizové řízení
 • ekonomika města (rozpočet, hospodaření, kontrola), 
 • školství a vzdělávání, 
 • kultura, 
 • sociální oblast, 
 • sport a tělovýchova.


Činnost starosty:

 • Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích (§ 103 a následující) a dalšími zvláštními právními předpisy. Starosta zastupuje město navenek.
 • Starosta dále plní úkoly uložené mu jednacími řády, usneseními zastupitelstva a rady města a vnitřními předpisy; vydává pokyny tajemníkovi úřadu, vedoucím odborů a vedoucím samostatných oddělení k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady; řídí Městskou policii Dvůr Králové nad Labem a jedná jménem města v pracovněprávních vztazích strážníků městské policie, není-li zastupitelstvem města pověřený řízením jiný člen zastupitelstva města; řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádných situací; zodpovídá za provádění interního auditu. Ing. Jan Helbich - uvolněný místostarosta

Jan Helbich
adresa: náměstí T. G. Masaryka 38
tel: +420 499 318 173
e-mail: helbich.jan@mudk.cz

Oblasti kompetencí místostarosty stanovené zastupitelstvem města:

 • investiční akce města,
 • rozvoj města, 
 • památková péče, 
 • dotační politika, 
 • moderní technologie a informatika.
Vítězslav Šturma

Ing. Vítězslav Šturma, MBA - uvolněný místostarosta 


adresa: náměstí T. G. Masaryka 38
tel: +420 499 318 230


Oblasti kompetencí místostarosty stanovené zastupitelstvem města:
 • správa majetku města,
 • technické služby města, 
 • bytová politika, 
 • životní prostředí, 
 • odpadové hospodářství, 
 • územní plánování
 • strategické materiály města.
Vytvořeno 7.6.2010 - aktualizováno 25.10.2022 9:21:02 | přečteno 25630x | Ing. Kateřina Sekyrková