Stavba kanalizace a ČOV Žireč byla zahájena!

informace zelena

Tak už nám to začalo! Snad ani není možné, aby někdo z vás nepostřehl, že stavba Kanalizace a ČOV Žireč se již realizuje. Dne 13.09.2021 proběhlo předání staveniště a dodavatelská firma následně realizaci stavby zahájila. Nyní se staví na dvou místech: trasa hlavní stoky od ČOV (u prádelny DsJ) a pokládka trasy hlavního řadu v komunikaci od křižovatky u kaple Nejsvětější Trojice směrem k odbočce na cyklostezku (místní komunikaci do Žirecké Podstráně). Klimatické podmínky jsou zatím velmi příznivé, stavba může tedy plynule pokračovat. Buďme trpěliví a jakékoli omezení či komplikaci, které během stavby pro každého z obyvatel Žirče mohou nastat, vnímejme jako nutná opatření, která nebudou mít dlouhé trvání. Je reálný předpoklad, že stavba (včetně domovních přípojek) bude dokončena nejpozději v závěru roku 2022.

Přípojky pro jednotlivé nemovitosti budou realizovány plynule v návaznosti na vybudování hlavního kanalizačního sběrače. Veřejná část každé přípojky bude součástí stavby, to znamená, že bude ukončena šachtou na hranici soukromého pozemku. Dopojení přes zahradu si každý z majitelů nemovitosti musí zajistit sám. Je možné, že zemní práce si někteří provedou svépomocí, montáž potrubí bude ale nutné provádět odborně, tedy kvalifikovanou firmou. Místní stavební firma pana Milana Palma je připravena vám s vybudováním „soukromé části“ kanalizačních přípojek pomoci dle vašeho požadavku a vašich možností, to znamená nejen s montáží, ale i s provedením zemních prací.

Během realizace stavby budou na staveništi prováděny pravidelné kontrolní dny (KD), kterých se bude účastnit i zástupce osadního výboru (p. Božena Saifrtová, tel.: 724 127 986, nebo p. Jan Balcar, tel.: 604 954 566). Pokud byste měli jakékoli konstruktivní připomínky zásadního charakteru, které bude potřebné na KD uplatnit nebo projednat, můžete je pověřeným zástupcům OVŽ předat.

Jistě většina z vás bude souhlasit s tím, že velmi aktuálním tématem je řešení dopravní situace v Žirči. Velkou hrozbou navýšení intenzity těžké nákladní dopravy (především kamionů do firmy Juta na Borkách) je záměr na rekonstrukci mostu přes řeku Labe u žirečského mlýna. Rekonstrukce bude znamenat nejen úpravu ostré zatáčky plynulejší nájezd na most), ale především zásadní zvýšení jeho tonáže. Zástupci Osadního výboru Žireč jednají s kompetentními osobami KÚ KHK o možnostech zmírnění dopadu této stavby na, už v současné době neúnosnou, dopravní situaci v městské části. Poslední jednání proběhlo 14.09.2021 a do záznamu z tohoto jednání může žirečská veřejnost nahlédnout ve vývěsní skříňce OVŽ před vývařovnou DsJ.

Zároveň probíhají jednání petičního výboru s představiteli města Dvůr Králové nad Labem k záměru města na vybudování východního dálničního přivaděče, který by měl současně vyřešit nejen obchvat městské části Žireč, ale i silniční obchvat Choustníkova Hradiště a zároveň přispět ke snížení intenzity tranzitní dopravy ve městě Dvůr Králové nad Labem.

Určitě snahou petičního výboru není realizaci obchvatu Žirče nepodpořit, jak se snaží úsilí petentů (zastoupených petičním výborem) zjednodušeně přetlumočit někteří zastupitelé města, naopak jeho vybudování, respektive nalezení koncepčního způsobu vyřešení neúnosné dopravní situace nejen v Žirči, ale i ve městě, je naprosto nezbytné. Petiční výbor usiluje o důkladné prověření každé z navržených variant řešení (viz „Komparativní vyhledávací studie variant silničního napojení PZ Zboží a PZ Borek” zpracované Společností ATELIER L Veronika Šindlerová pro město Dvůr Králové nad Labem v 10/2018 – 06/2019) a po pečlivém zvážení zvolit nejvhodnější trasu dopravního koridoru tak, aby měl minimální dopady na komfort bydlení všech obyvatel města, tedy i těch, kteří žijí v okrajových městských částech, a zároveň plynule dokompletoval dopravní koncepci města.

Obě stavby (rekonstrukce žirečského mostu a východní dálniční přivaděč) mají na dopravní situaci v Žirči naprosto zásadní vliv a úzce spolu souvisejí. OVŽ i petiční výbor mají zájem, aby byla dopravní situace v Žirči, respektive ve městě Dvůr Králové nad Labem, řešena především koncepčně a mezi kompetentními osobami se našlo dostatek vůle k jejímu komplexnímu a rozumnému dořešení. Situaci rozhodně nezachrání krátkozraké „vytloukání klínu klínem“ jakýmisi dočasnými náhradami. Věc je nutné posuzovat v širších souvislostech, řešení hledat s důrazem na udržitelný rozvoj území a s vědomím, že jeho důsledky budou mít dopad na mnoho dalších generací.

Z ekonomických důvodů Domov svatého Josefa nemůže dále udržet provoz Poštovny Žireč. Provozování poštovních služeb ukončí ke 31.12.2021. Dle vyjádření tajemníka města finanční podporu na provoz této služby v Žirči město poskytovat nechce. Nepodařilo se ani nalézt vhodné prostory, kam by bylo možné poštovnu přemístit. Prostor pro umístění poštovny musí být o minimální ploše 15 m2 a musí být vybaven sociálním zázemím pro jednoho zaměstnance, a to všechno s minimálními režijními náklady. Pro provozovatele (soukromá firma) je totiž náklad na nájem příslušných prostor neúnosným navýšením režie. Dle informací z Pošty Partner, která provoz poštoven zaštiťuje, jsou ve většině případů poštovny v tak malých obcích či městských částek a s tak malým vytížením (počtem prováděných poštovních operací) provozovány v objektech, které jsou ve vlastnictví příslušné obce a ta pak nájemné nepožaduje.

Úsilí o zachování provozu poštovních služeb v Žirči zatím nevzdáváme. Jednání stále ještě pokračují a nějaké řešení se pořád hledá, ale okruh možností se ztenčuje. Pokud by někdo z vás mohl s řešením této patové situace nějak pomoci, kontaktujte kteréhokoli člena OVŽ nebo přímo kompetentního zástupce firmy Pošta Partner, paní Kadidlovou, tel.: 605 225 628.

Shrnula jsem to nejdůležitější, co se v Žirči nyní odehrává nebo řeší. Kompletnější přehled informací můžete pravidelně načerpat ve vývěsní skříňce osadního výboru nebo průběžně na webových stránkách města, kde má OVŽ svou rubriku.

Závěrem vás všechny ještě ráda pozvu na již tradiční rozsvěcení vánočního stromu na žirečském náměstíčku. Pokud nenastanou nějaká zásadní epidemická opatření, akce proběhne v sobotu před první adventní nedělí, tedy 27. listopadu 2021. Samotný akt slavnostního rozsvícení bude opět provázet krátký program a bude zajištěn i tradiční stánek s občerstvením.

Božena Saifrtová, předsedkyně Osadního výboru Žireč

Výstavba kanalizace v Žirči

Vytvořeno 20.10.2021 10:54:28 | přečteno 169x | Bc. Jan Skalický, MSc.