Žirečský osadní výbor informuje a vyzývá

informace zelena

Nejfrekventovanějším současným žirečským tématem je bezesporu kanalizace a zase jen kanalizace. Stavba plynule pokračuje, stavební práce probíhají dle harmonogramu, termíny jsou v souladu s plánovaným dokončením stavby. Pro informaci uvádím stav rozpracovanosti ke konci dubna letošního roku: Provádí se betonování stěn ČOV, namontování technologické části ČOV je plánováno mezi 2.–27. červencem 2022. Z cca 2720 m kanalizace zbývá realizovat cca 800 m. Je realizováno 79 ze 148 přípojek. Na kanalizaci pracují 3 party, samostatná parta provádí přípojky. První fáze oprav místních komunikací (obnova krytu vozovek v prostoru před Hlavovými a ulička mezi náměstíčkem a DsJ) bude prováděna v asfaltovém recyklátu v první polovině května letošního roku.

Opravy ostatních komunikací jsou plánovány ve III. Q letošního roku a dle sdělení odboru investic města Údržba silnic KHK s opravou silnice v celé její šíři nepočítá, obnovu krytu vozovky v celé šíři uvažuje provést pouze v úseku od Stanovic směrem k Betlému (v intravilánu městské části).

Na stokách, kde už jsou stavební práce dokončeny včetně veřejné části přípojek, je už možné zahájit potřebné práce související s dopojením přípojky přes zahradu. Provedení těchto prací si můžete dohodnout se stavební firmou pana Milana Palma či jiným odborným dodavatelem. V případě, že budete tuto část přípojky realizovat svépomocí, však v žádném případě nepřipojujte domovní přípojky na vybudovanou síť. Zároveň je nutné zachovat současný způsob likvidace vašich domovních splašků, a to až do doby, kdy dojde k definitivnímu přepojení vaší kanalizační přípojky na veřejnou stoku.

Pokud byste měli ke stavbě jakékoli konstruktivní připomínky zásadního charakteru, můžete je dodavateli stavby předložit prostřednictvím pověřených zástupců OVŽ (p. Božena Saifrtová, tel.: 724 127 986, nebo p. Jan Balcar, tel.: 604 954 566).

Vybavení Žirče ČOV a kanalizací je pro městskou část bezpochyby milníkem významným, ale ne výjimečným. Jedná se v podstatě o elementární technickou vybavenost. V 21. století se už kultivovaný způsob likvidace odpadních vod z domácností považuje za běžný standard, kterým se s pomocí výrazných dotačních podpor daří vybavit i malé obce. Vybudováním kanalizace v Žirči, město Dvůr Králové nad Labem poskočí v pořadí pomyslného žebříčku civilizovaných území vybavených základní technickou infrastrukturou znamenající dosažení lepšího komfortu bydlení svých obyvatel. Ke stabilizaci udržitelného rozvoje území je však v Žirči potřeba vyřešit ještě spoustu problémů. Připomenu pouze ty zásadní:

Bezesporu nejpalčivějším je koncepční způsob řešení dopravy v městské části posuzovaný ve všech širších souvislostech, a hlavně s důrazem na dosažení výrazného snížení intenzity dopravního zatížení městské části, především úplným odkloněním tranzitu těžké nákladní dopravy mimo městskou část Žireč.

Vybudování chodníků v intravilánu městské části a propojení Žirče s městem integrovanou stezkou pro pěší a cyklisty. Dále dořešení dopravy v centru městské části navýšením kapacity parkovacích ploch a zklidněním dopravy v centrální obytné zóně dle závěrů zpracovaných projektových dokumentací („Studie dopravního řešení“ a „Revitalizace náměstíčka v Žirči“).

Náprava havarijního stavu vodovodního řadu, respektive jeho kompletní rekonstrukce s důrazem na využití možnosti odklonění tras vodovodních potrubí úplně (nebo v maximální možné míře) mimo soukromé pozemky.

Uvedla jsem opravdu jen ty nejzásadnější problémy, čtenáře nechci dále unavovat výčtem veškerých potřeb, které se v Žirči, především za dobu, kdy se stala součástí města, respektive přehlíženou městskou částí, stačily nahromadit.

Blíží se komunální volby a bude nutné opět sestavit osadní výbory („OV“), které budou v novém volebním období hájit zájmy obyvatel městských částí. Přesto, že postavení OV z pohledu současné legislativy není nijak významné, považuji jeho  zřízení za důležité pro samotné obyvatele městských částí, to znamená pro jejich zviditelnění, prosazení jejich potřeb a obhájení důležitosti jejich oprávněných požadavků před zastupiteli města. Nebude‑li mít OV, městská část upadne v zapomnění.

Apeluji tedy na vás, aktivní Žirečáky, kteří máte chuť, odvahu, jste dostatečně houževnatí a nezaleknete se kritiky a… a… a máte patřičnou dávku trpělivosti, nabídněte své schopnosti, zkušenosti, ale i kreativitu či vhodnou kvalifikaci, ale hlavně svůj čas a spolupracujte s městem pro zlepšení kvality života v naší městské části. Kontaktovat můžete každého současného člena OV, a to nejpozději do termínu konání podzimních komunálních voleb, tedy do 23. září 2022.

Závěrem ještě opět zopakuji, že výčet veškerých informací o práci osadního výboru naleznete v zápisech z jednání, které jsou pravidelně vyvěšovány ve skříňce OV, kompletní archiv zápisů najdete na stránkách města Dvůr Králově nad Labem (www.mudk.cz, záložka „Osadní výbory“).

Přeji vám krásné léto, příjemně strávené prázdniny s rodinou a přáteli a krásné, pohodové zážitky z dovolené.

Božena Saifrtová, předsedkyně OV Žireč

Vytvořeno 18.5.2022 13:26:28 | přečteno 75x | Bc. Jan Skalický, MSc.