Odpady a třídění

Mobilní svozy odpadů - zahradního odpadu a nebezpečného odpadu v roce 2022

popelari zelena

Město Dvůr Králové nad Labem tradičně pořádá jarní a podzimní mobilní svozy zahradního (bio) odpadu a svozy nebezpečných, objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu. Rozpisy svozů v roce 2022 najdete v tomto článku.

7.4.2022 11:40:30 | přečteno 118x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Ohlašovací povinnost ke svozu odpadu splníte jedním formulářem

popelnice zelena

V návaznosti na změnu zákona o odpadech, který platí od roku 2021, město vloni přijalo dvě nové vyhlášky týkající se odpadového hospodářství. Zatímco systém platby za svoz komunálního odpadu zůstává zachován tak, jak jsou ve Dvoře Králové nad Labem občané zvyklí, tedy podle objednané frekvence svozu a velikosti nádob, novinkou je tzv. ohlašovací povinnost. Tu musí do 31. ledna 2022 splnit plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti), který musí objednat dostatečný počet sběrných nádob pro nemovitost. V našem městě tak však zatím učinila necelá polovina vlastníků. Ohlašovací povinnost není složitá, stačí vyplnit a odevzdat jednoduchý formulář, v němž si vlastník nemovitosti vybere frekvenci svozu odpadu a velikost odpadové nádoby. Vyplnění a odevzdání formuláře platí i pro ty, kteří již mají svoz komunálního odpadu objednaný a nechtějí nic měnit.

21.1.2022 9:41:51 | přečteno 1135x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Upozorňujeme na změnu v případě ročního hlášení o odpadech

kontejner zelena

Upozorňujeme původce odpadů na změnu v odpadové legislativě týkající se termínu a limitního množství pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 dle ustanovení § 95 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Toto hlášení podávají původci odpadů v případě, že v roce 2021 vyprodukovali nebo nakládali s více než 600 kg nebezpečných odpadů (dříve 100 kg) nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou Ministerstva životního prostředí. V daném případě jsou povinni zaslat do 28. února 2022 hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

10.1.2022 8:55:20 | přečteno 382x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Rozpisy měsíčních svozů komunálního odpadu a svozů bioodpadu v roce 2022

popelari zelena

Měsíční svozy popelnic komunálního směsného odpadu a pravidelné svozy bioodpadu se v roce 2022 uskuteční v termínech uvedených v rozpisech uvnitř článku.

6.1.2022 15:04:02 | přečteno 1132x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Připomínáme novou ohlašovací povinnost pro svoz komunálního odpadu

popelnice zelena

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky města týkající se odpadového hospodářství: ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  Systém platby tak, jak jsou občané v našem městě zvyklí, tzn. podle objednané frekvence svozu a velikosti nádob zůstává zachován. Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) však musí nově splnit ohlašovací povinnost a objednat dostatečný počet sběrných nádob pro nemovitost, a to do 31. ledna 2022. Tuto ohlašovací povinnost musí nově splnit i vlastník nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan, a ohlašovací povinnost se týká i těch plátců poplatku, kteří již mají svoz objednaný a nechtějí velikost nádoby ani frekvenci svozu měnit.

15.12.2021 12:04:25 | přečteno 1771x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Technické služby informují o prodeji nádob na bioodpad a výdeji nádob na směsný odpad

TSm logo

Technické služby města Dvora Králové nad Labem informují veřejnost, že v lednu 2022 bude zahájen prodej hnědých odpadových nádob na bioodpad o objemu 120 l. Začátkem ledna 2022 bude rovněž zahájen výdej nových nádob na komunální odpad o objemu 60 a 660 litrů. Více informací uvnitř článku.

1.12.2021 9:20:04 | přečteno 258x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Vychází odpadový kalendář města na rok 2022

informace zelena

Společně s listopadovým číslem Novin královédvorské radnice je do všech královédvorských domácností distribuován také čtrnáctidenní stolní kalendář města pro rok 2022. V tom chceme občanům poskytnout aktuální ucelené informace o možnostech předcházení vzniku a třídění odpadů z domácností. V kalendáři jsou u jednotlivých dní vyznačeny "odpadové akce", které se budou konat - např. mobilní svozy nebezpečných, objemných a zahradních odpadů, elektrozařízení a železného šrotu, provozní doby sběrného dvora, sběrné dny pytlového sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů v pilotní oblasti, svoz vánočních stromečků, bioodpadu a týdny, ve kterých bude probíhat „měsíční“ svoz směsného komunálního odpadu. Dále v kalendáři naleznete přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v našem městě v roce 2022.

30.11.2021 15:22:11 | přečteno 348x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Město chce občanům usnadnit třídění komunálního odpadu

pytle sber zelena

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky města týkající se odpadového hospodářství: o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Systém platby, na který jsou občané v našem městě zvyklí, tzn. podle objednané frekvence svozu a velikosti nádob, zůstává zachován. Plátce poplatku však musí nově splnit ohlašovací povinnost a objednat dostatečný počet sběrných nádob pro nemovitost, a to do 31. ledna 2022. Příslušný formulář naleznete na webu města v sekci Dokumenty a formuláře, odbor RAF.

4.11.2021 10:09:30 | přečteno 1660x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Projekt na třídění komunálního bioodpadu pokračuje

popelnice modra

Také v roce 2019 pokračuje ve Dvoře Králové nad Labem projekt odděleného sběru a svozu komunálního bioodpadu rostlinného původu. Občané, kteří bydlí v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a nemají možnost bioodpad kompostovat na vlastním pozemku či vozit do sběrného dvora, mohou tento odpad odkládat odděleně od směsného komunálního odpadu a zajistit tak jeho využití v kompostárně.

11.1.2019 9:32:48 | přečteno 521x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Spolek Katalpa připravuje ve Dvoře Králové nad Labem nové RE-USE CENTRUM

recyklace modra

Dostali jste na Vánoce nové věci, ale vaše „staré“ ještě nedosloužily? Odevzdejte je do RE-USE CENTRA. Darováním vámi nepoužívaných věcí pomůžete potřebným. RE-USE CENTRUM má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma nepotřebujeme. Můžeme prodloužit životní cyklus věcí, které dnes končí na skládce. Projekt je jedinečný nejen tím, že přispívá k ochraně životního prostředí, ale i tím, že dává starým věcem nový život. RE-USE CENTRUM pomáhá snižovat množství produkovaných odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství města.

28.12.2018 8:06:00 | přečteno 1153x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek