Metropolitní síť

Nabídka pronájmu komunikační infrastruktury v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Rozsah infrastruktury

Optická síť je vybudována na území Královéhradeckého kraje, ve městě Dvůr Králové nad Labem, na katastrálním území Dvůr Králové nad Labem 633968, Lipnice u Dvora Králové 684171, Žirecká Podstráň 634093.

Kompletní rozsah a zaměření optické sítě města je neveřejný a je veden v evidenci odboru informatiky.Uložení sítě a technologie

Vybudovaná podzemní optická síť elektronických komunikací je realizována optickými kabely, které jsou vedeny mikrotrubičkovým systémem (3x10/8mm + 4x7/5,5mm nebo 5x10/8mm) v ochranných HDPE (High Density PolyEthylene) trubkách (ø 40/33 mm) uložených do země. Do mikrotrubiček jsou ukládány optické kabely se 12, 24, 48, 72, 96 nebo 144 vlákny.

Kapacita optických vláken je navržena následovně: páteřní síť 72 a více, distribuční kabely 48 a méně vláken. Odbočení z distribučního kabelu do více různých směrů je realizováno dělícími optickými spojkami umístěními v kabelových komorách.

Typ optického vlákna – Single mode 9/125 mikronů.


Žádost o pronájem

Evidenci a rozsah optické sítě a v souvislosti s tím uzavřených nájemních smluv vede odbor informatiky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Předmětem pronájmu je komunikační infrastruktura v podobě nenasvícených optických vláken.

Žadatel svůj záměr o pronájem optické sítě může sdělit odboru informatiky e-mailem na adresu man@mudk.cz, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 604 212 696.

Na základě e-mailové nebo telefonické žádosti si odbor informatiky s žadatelem domluví osobní schůzku v budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem na adrese T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 17, kde se stanoví zájmové území a případné možné technické řešení.

Před uzavřením smlouvy bude provedeno technické šetření, zda zřízení Služby nebrání technická nebo obtížně překonatelné překážky.

Žadatel společně s odborem informatiky určí adresu zřízení služeb – koncové lokality, dále počet pronajatých vláken a minimální dobu užívání služby. Tato data budou následně zanesena do smlouvy.

Celková vzdálenost optické trasy zanesená ve smlouvě bude vyměřena na základě údajů z příslušné projektové dokumentace, kde vzdálenosti vycházení z  měřící metody ODTR (Optical Time Domain Reflectometry) určené pro měření a analýzu optických tras.

Celková vzdálenost optické trasy vychází z celkové vzdálenosti optického vlákna, a to i včetně rezerv v rámci kabelových komor, optických spojek, koncových lokalit apod.


Uzavření smlouvy o poskytování služeb

O uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb (dále jen „smlouva“) rozhoduje rada města podle ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích. Součástí podkladů k rozhodnutí je návrh smlouvy, jenž musí obsahovat tyto povinné údaje:

  • Identifikační údaje Účastníka (Žadatele),
  • Adresy zřízených služeb – koncové lokality,
  • Počet vláken k pronájmu,
  • Celkovou vzdálenost optické trasy,
  • Datum zřízení služby,
  • Minimální dobu užívání služby (doba určitá).

Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „všeobecné podmínky“), Ceník a Technické specifikace účastnických rozhraní (dále jen „technická specifikace“) další podmínky či náležitosti, jež stanovila rada města ve svém usnesení.

Smlouvu předloží nejprve k podpisu žadateli, poté starostovi města.

Plnění sjednaných podmínek smlouvy kontroluje v rámci průběžné řídící kontroly odbor informatiky.


Přílohy platné od 1. 1. 2022

  • ikona souboruVzorová smlouva, jejíž nedílnou součást tvoří všeobecné podmínky, ceník a technická specifikace.
  • ikona souboruVšeobecné podmínky specifikují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka, platební podmínky, poruchy a reklamace, dále omezení poskytování služeb, odpovědnost a náhradu škody, ochranu osobních dat a řešení sporů.
  • ikona souboruCeník udává aktuální výši měsíční sazby ceny za pronájem optického vlákna (vláken) v závislosti na délce sjednané doby pronájmu. Součástí ceníku jsou také jednorázové platby za zřízení služby a hodinová práce technika odboru informatiky.
  • ikona souboruTechnická specifikace stanovuje typy rozhraní komunikační sítě pro připojení přístrojů.

Vytvořeno 18.6.2018 16:22:00 | přečteno 5787x | Bc. Jan Skalický, MSc.