Odbor informatiky (OI)

Adresa

 • náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Rozsah činnosti

Na úseku správy sítě a hardwaru:
 • zajišťuje provoz výpočetní techniky (PC, terminálů, serverů, tiskáren, digitálních kopírovacích strojů) ve správě městského úřadu,
 • zajišťuje provoz datových sítí městského úřadu (LAN), jejich propojení, údržbu
 • zajišťuje systémovou správu internetových stránek a Intranetu,
 • zajišťuje správu serverů včetně zálohování a obnovy. 

Na úseku správy databází a aplikací:

 • zajišťuje správu a provoz aplikací, subsystémů a agend informačního systému městského úřadu včetně podpory uživatelům,
 • zajišťuje předtiskovou přípravu souborů k tisku (DTP),
 • zajišťuje systémovou podporu pro aplikace státní správy, případně správu zařízení předaných do užívání,
 • koordinuje činnost pracovní skupiny spisové služby IS jako poradního a konzultačního orgánu pro správu a rozvoj spisové služby IS MěÚ. 

Na úseku geografického informačního systému (dále GIS) a přidružených agend:

 • zajišťuje správu, administraci a rozvoj GIS v souladu s vývojem geoinformačních technologií, s ustanoveními danými zákony či normami,
 • navrhuje strukturu datové základny GIS MěÚ a zabezpečuje provázanost jednotlivých součástí této struktury,
 • zajišťuje provoz softwarových prostředků pro přístup uživatelů k informacím GIS a pro správu datové základny GIS (desktopové a webové technologie),
 • zajišťuje publikaci, přípravu mapových podkladů a předávání výstupů GIS uživatelům městského úřadu pro výkon státní správy a samosprávy,
 • koordinuje činnost pracovní skupiny GIS jako poradního a konzultačního orgánu pro správu a rozvoj GIS MěÚ složeného z garantů GIS, 

Na úseku eGovernmentu:

 • zajišťuje správu elektronických podpisů,
 • zajišťuje administraci datové schránky města Dvůr Králové nad Labem,
 • zajišťuje lokální administraci pracovišť Czech POINT, podporu pro technologické řešení pro realizaci činností plynoucích ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zajišťuje správu a systémovou podporu elektronické spisové služby pro obce a organizace správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem,
 • organizuje a realizuje školení eGONcentra (kryté i nekryté dotačními projekty). 

Další


Informace z odboru

Vytvořeno 9.3.2011 - aktualizováno 2.6.2014 13:47:59 | přečteno 2982x | Karel Bříza