Povinně zveřejňované informace

1. Název

město Dvůr Králové nad Labem

24.1.2011 - aktualizováno 21.3.2011 15:08:04 | přečteno 623x | Karel Bříza | Celý článek
 

2. Důvod a způsob založení

Město Dvůr Králové nad Labem je základním územním samosprávným celkem, územním společenstvím občanů, jímž se realizuje ústavní právo občanů na samosprávu. Město Dvůr Králové nad Labem je součástí vyššího územního samosprávného celku – Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové. Právním základem existence a postavení města Dvůr Králové nad Labem je Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti dále v textu.

24.1.2011 - aktualizováno 21.3.2011 15:08:09 | přečteno 571x | Karel Bříza | Celý článek
 

3. Organizační struktura

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do MěÚ. V čele MěÚ stojí starosta města. Tajemník úřadu plní úkoly statutárního orgánu města v pracovně právních vztazích se zaměstnanci zařazenými do MěÚ a odpovídá starostovi za plnění úkolů uložených MěÚ v samostatné a přenesené působnosti.

Podrobnosti dále v textu.

24.1.2011 - aktualizováno 17.2.2015 10:26:55 | přečteno 811x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek
 

4. Kontaktní spojení

poštovní adresa: 
město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

telefon: +420 499 318 111 (ústředna)

webové stránky: www.mudk.cz
e-mail: podatelna@mudk.cz
elektronická podatelna: epodatelna@mudk.cz
datová schránka: mu5b26c
(Více podrobností uvnitř článku.)

24.1.2011 - aktualizováno 17.2.2015 11:42:18 | přečteno 1541x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek
 

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 273090363/0300
ČSOB, a. s., pobočka Dvůr Králové nad Labem

24.1.2011 - aktualizováno 21.3.2011 15:38:57 | přečteno 624x | Karel Bříza | Celý článek
 

6. IČO

IČO: 00277819

24.1.2011 - aktualizováno 21.3.2011 15:37:31 | přečteno 1027x | Karel Bříza | Celý článek
 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00277819
Město je plátcem Daně z přidané hodnoty (DPH)

24.1.2011 - aktualizováno 21.3.2011 15:36:44 | přečteno 539x | Karel Bříza | Celý článek
 

8. Dokumenty a rozpočet

V textu najdete odkaz na strategické dokumenty, územní plán města, dokumenty jednotlivých odborů městského úřadu a rozpočet města včetně střednědobých výhledů.

10.4.2019 16:42:22 | přečteno 6292x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

9. Žádosti o informace

Město poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Podrobnosti o tom, kdo může o informace požádat a jak a kde je lze získat, naleznete dále v textu.

24.1.2011 - aktualizováno 17.2.2015 | přečteno 1112x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek
 

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, podání a podněty jsou přijímány různými způsoby. Obecným procesním předpisem pro přijímání žádostí a podání je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 4.  Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

(Další podrobnosti uvnitř článku.)

24.1.2011 - aktualizováno 17.2.2015 8:27:46 | přečteno 683x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek
 

11. Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž město Dvůr Králové nad Labem jedná a rozhoduje.

24.1.2011 - aktualizováno 16.2.2015 14:21:49 | přečteno 1003x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek
 

12. Úhrady za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město Dvůr Králové nad Labem na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

1.1.2014 - aktualizováno 17.2.2015 | přečteno 769x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek
 

13. Licenční smlouvy

24.1.2011 - aktualizováno 17.2.2015 8:32:19 | přečteno 914x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Přehled výročních zpráv za jednotlivé roky naleznete v přehledu uvnitř článku.

24.1.2011 - aktualizováno 22.3.2011 1:35:13 | přečteno 565x | Karel Bříza | Celý článek