Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 14/2017 Sb., dále jen („zákon“), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • osobním zájmu. V průběhu jednání orgánu územního samosprávného celku, oznámí veřejný funkcionář svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci, by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem, nejpozději však předtím, než orgán přistoupí k hlasování podle §8 zákona,
 • jiných vykonávaných činnostech, formou čestného prohlášení, podle §9 zákona,
 • majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, formou čestného prohlášení, podle §10 zákona,
 • příjmech, darech a závazcích, formou čestného prohlášení, podle §11 zákona.

Centrální registr oznámení

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích přijímá a eviduje Centrální registr oznámení (dále jen „registr oznámení“), který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, jenž je také jediným evidenčním orgánem.

Dosavadní evidenční orgány se staly tzv. „podpůrnými orgány“, které mají především povinnost zapisovat vstupní informace o veřejných funkcionářích do registru oznámení, přičemž veřejní funkcionáři následně na základě jejich zápisu, podávají zákonem stanovená oznámení.

Oznámení podávají veřejní funkcionáři dle zákona a za podmínek a v rozsahu údajů dle vyhlášky č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Oznámení se podává elektronickou formou vyplnění příslušného formuláře.

Kromě mimořádných vstupních oznámení podle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon, budou veřejní funkcionáři podávat výše uvedená oznámení v souladu s ustanovením §12 odst. 1 až 3 zákona, jak při nástupu do funkce, průběžně vždy k 30.06. následujícího roku a při ukončení výkonu funkce.

Veřejní funkcionáři jsou:

 • členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazeni do městského úřadu.

Nahlížení do registru

Nahlížení do registru je pro veškerá oznámení veřejných funkcionářů realizováno prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti jako správce registru oznámení.

Na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v §2 odst. 1 zákona může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě. Na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v §2 odst. 2 zákona může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti.

Žádost musí obsahovat:

 • fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele,
 • u právnické osoby: obchodní firmu nebo název, IČO a sídlo a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Žádost musí dále obsahovat jméno, příjmení veřejného funkcionáře nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické desky podatelny správce registru oznámení,
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Podnět k prošetření veřejného funkcionáře

Každý má právo sdělit Ministerstvu spravedlnosti skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení.

Ministerstvo spravedlnosti má povinnost do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámit tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Bližší údaje o registru oznámení a souvisejících povinnostech jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:
https://justice.cz/web/msp/centralni-registr-oznameni-zakladni-informace

Registr oznámení je dostupný na internetových stránkách: https://cro.justice.cz/

Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů uvedených v § odst. 2 zákona mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem.

Zpracováním osobních údajů z registru oznámení nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle platných právních norem.

 

Přestupku se dopustí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která:

 1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinnosti při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 2. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení.
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.

Vytvořeno 24.1.2011 - aktualizováno 26.8.2015 11:24:23 | přečteno 2425x | Bc. Renata Pospíšilová