Zpracovávané osobní údaje podle ustanovení zákona č. 110/2019 Sb.

Osobní údaje zpracovávané městem Dvůr Králové nad Labem – Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů – Odbor kanceláře tajemníka úřadu
Zpracování osobních údajů – Odbor dopravní a správní
Zpracování osobních údajů – Odbor životního prostředí
Zpracování osobních údajů – Odbor obecního živnostenského úřadu
Zpracování osobních údajů – Odbor rozpočtu a financí
Zpracování osobních údajů – Odbor rozvoje, investic a majetku města
Zpracování osobních údajů – Odbor školství, kultury a sociálních věcí
Zpracování osobních údajů – Odbor výstavby a územního plánování
Zpracování osobních údajů – Úsek krizového řízeníOdbor kanceláře tajemníka úřadu

Město Dvůr Králové nad Labem – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor kanceláře tajemníka úřadu, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje.

Oddělení právní

Účel zpracování osobních údajů

 • vymáhání pohledávek (peněžitých, nepeněžitých)

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů

 • právnické a fyzické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • město Dvůr Králové nad Labem

Kategorie (rozsah) shromažďování údajů od jiných orgánů

 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, příp. rodné číslo
  • usnesení okresních soudů o výkonu rozhodnutí prodejem movitých či nemovitých věcí a o dražebních vyhláškách
  • exekuční příkazy a dražební vyhlášky exekutorů
  • dražební vyhlášky dražebníků

Doba uchování osobních údajů

 • u pohledávek po dobu vymožení (peněžitých) či převzetí (nepeněžitých – bytu, nebytového prostoru atp.)
 • u opatrovnických spisů po dobu jejich vedení

a poté dle Spisového a skartačního řádu MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Úsek přestupků

Účel zpracování osobních údajů:

 • výpis z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení
 • statistický výkaz o přestupcích

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjemní
 • datum narození
 • bydliště
 • skutková podstata přestupku a způsob vyřízení
Stanoveno zákonem č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby, které byly oznámeny pro podezření ze spáchání přestupku

Kategorie příjemců údajů:

Ministerstvo vnitra ČR – statistický výkaz přestupků.
Osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště a zákonná ustanovení spáchaného přestupku) jsou sdělovány orgánům činným v trestním řízení, soudům, případně jiným subjektům, pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku stanovenou zvláštním předpisem, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném.

Doba uchování osobních údajů: 5 let od ukončení spisu.Oddělení personální a mzdové

Účel zpracování osobních údajů

Pracovně-právní záležitosti a mzdové záležitosti u:

 • zaměstnanců, včetně dohod konaných mimo pracovní poměr
 • uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města
 • účastníků výběrových řízení
 • fyzických osob – praktikanti, adresáti plných mocí a oprávnění

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, rodné číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, údaje uvedené v Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení dle zákona:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • zákon č. 99/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 • vyhláška ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 125/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci, včetně dohod konaných mimo pracovní poměr
 • uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva města
 • účastníci výběrových řízení
 • fyzické osoby – praktikanti, adresáti plných mocí a oprávnění

Kategorie příjemců údajů

 • subjekty, u kterých to stanoví platná právní úprava

Doba uchování osobních údajů

 • personální a mzdové záležitosti dle Spisového a skartačního řádu MěÚ Dvůr Králové nad Labem
 • výběrová řízení po dobu trvání výběrového řízeníPracoviště sekretariátů

Účel zpracování osobních údajů

 • adresář členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno, příjmení, fotografie, kontaktní adresy, telefonní číslo, e-mailová adresa

Kategorie citlivých údajů

 • politická příslušnost

Kategorie subjektů údajů

 • členové zastupitelstva města

Kategorie příjemců údajů

 • město Dvůr Králové nad Labem

Doba uchování osobních údajů

 • po dobu platnosti údajů


Inforecepce

Účel zpracování osobních údajů

 • výpis z rejstříku trestů fyzických osob – žadatelů
 • výpisy z katastru nemovitostí
 • legalizace, vidimace

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • kniha – výpis rejstříku trestů
  do knihy - výpis z rejstříku trestů se při vydání  ověřeného výpisu z rejstříku restů zapisuje jméno a příjmení
 • žádost o výpis z rejstříku trestů
  na žádosti , které je vytištěna z informačního systému Czech point, je uvedeno jméno žadatele, rodné a nynější příjmení, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele, datum narození, místo a okres narození, pohlaví a občanství a vlastnoruční podpis žadatele – fyzické osoby.
  Stanoveno zákonem č. 269/ 1994 Sb., o Rejstříku  trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • kniha – výpisy z katastru nemovitostí
  do knihy – výpis z katastru nemovitostí se  zapisuje jméno a příjmení.
  Stanoveno zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • legalizace,vidimace
  jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je legalizován, označení druhu listiny, která je vidimována nebo na které byl legalizován podpis

u vidimace – ověření shody opisu nebo kopie s listinou – se osobní údaje v knize ověření nezpracovávají.

Stanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 36/2006 Sb., ze dne 31. ledna.2006 o ověřování shody opisu nebo kopie a o ověřování pravosti podpisu.

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby, které požádaly o výpis u rejstříku trestů
 • fyzické a právnické osoby, které požádaly o výpis z katastru nemovitostí
 • fyzické osoby, které požádaly o ověření podpisu

Kategorie příjemců údajů

 • město Dvůr Králové nad Labem

Doba uchování osobních údajů

 • 6 let od ukončení spisu (u rejstříku trestů)
 • ověřovací knihy – 10 let
 • výstupy z informačního systému VS – 15 let


Podatelna

Účel zpracování osobních údajů

 • vedení evidence dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, v případě činnosti městského úřadu je původce město

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • kniha – podací deník
  v knize – podací deník, se evidují adresy fyzických a právnických osob či institucí, kterým byly adresovány dokumenty vzešlé z činnosti původce, v případě činnosti městského úřadu je původce město, nebo adresy fyzických a právnických osob či institucí které adresovaly písemnosti na město či MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
  Stanoveno vyhláškou Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby, které adresovaly dokumenty městu a  MěÚ
 • právnické osoby a instituce, které adresovaly dokumenty městu a  MěÚ
 • fyzické osoby, kterým byly adresovány dokumenty z města a MěÚ
 • právnické osoby a instituce, kterým byly adresovány dokumenty z města a MěÚ

Kategorie příjemců údajů

 • město Dvůr Králové nad Labem

Doba uchování osobních údajů

 • 5 let ve spisovně MěÚ Dvůr Králové nad Labem, poté k trvalému uložení do SokA TrutnovOdbor dopravní a správní

Město Dvůr Králové nad Labem – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje.


Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Účel zpracování osobních údajů

 • vydávání řidičského průkazu
 • vydávání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče
 • vydávání digitálních paměťových karet
 • vydávání označení vozidla praktického lékaře ve službě
 • přihlášení a odhlášení vozidla z evidence
 • schvalování technické způsobilosti dovozů
 • povolení technických změn vozidla
 • projednávání přestupků
 • vydávání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby
 • vydávání parkovacích karet
 • vydávání potvrzení k vjezdu
 • povolování staveb

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost dle charakteru správní činnosti

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • fyzické osoby, právnické osoby (zástupci práv. osob) – navrhovatelé, žadatelé anebo stavebníci, účastníci řízení, dotčené orgány

Doba uchování osobních údajů

 • veškeré údaje vedené v evidencích a spisech se uchovávají dle skartačních lhůt


Matrika

Účel zpracování osobních údajů na úseku vedení matrik

 •  státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob

Účel zpracování osobních údajů na úseku ověřování

 • evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • kniha narození
  do knihy narození se zapisuje jméno, příp. jména a příjmení dítěte, den, měsíc a rok narození, rodné číslo, pohlaví a místo narození, jméno, popř.jména a příjmení, popř. rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů
 • kniha manželství
  do knihy manželství se zapisují jména, příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství, den, měsíc a rok uzavření manželství, jména a příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc a rok a místo narození rodičů manželů, dohoda manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru, jména a příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo narození
 • kniha úmrtí
  do knihy úmrtí se zapisuje den, měsíc, rok a místo úmrtí, jméno, popř. jména, příjmení, příp. rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství, a místo trvalého pobytu zemřelého, jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení a rodné číslo žijícího manžela.
  Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. ze dne 08.06.2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 • legalizace, vidimace
  do knihy ověření při legalizaci se zapisuje jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je legalizován, označení druhu listiny, která je vidimována nebo na které byl legalizován podpis
  u vidimace – ověření shody opisu nebo kopie s listinou – se osobní údaje v knize ověření nezpracovávají
 • provádění identifikace pro povinné osoby na základě žádosti
 1. u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla
 2. u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby 2) a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem

Stanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhláškou Ministerstva vnitra  č. 36/2006 Sb., ze dne 31.ledna 2006 o ověřování shody opisu nebo kopie a o ověřování pravosti podpisu.

Stanoveno zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely v obvodu matričního úřadu Dvůr Králové nad Labem
 • fyzické osoby, které požádaly o legalizaci podpisu
 • fyzické osoby, které požádaly o identifikaci,
 • právnické osoby, které požádaly o identifikaci

Kategorie příjemců údajů

 • fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci, v případě osvojení osvojitelé a po dosažení zletilosti osvojenci
 • orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu vymezeném tímto zvláštním předpisem

Doba uchování osobních údajů

 • matriky narození – 100 let
 • matriky manželství – 75 let
 • matriky úmrtí – 75 let
 • ověřovací knihy – 10 let
 • žádosti a veřejná listina o identifikaci fyzické osoby s přílohami – 5 let


Evidence obyvatel

Účel zpracování osobních údajů

 • evidence obyvatel, evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů a listin

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil, rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství
 • adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
 • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, partnerství
 • rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození
 • rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození
 • o osvojeném dítěti - stupeň osvojení, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození, rodná čísla osvojitelů, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte
 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 • legalizace, vidimace
  jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je legalizován, označení druhu listiny, která je vidimována nebo na které byl legalizován podpis
  u vidimace – ověření shody opisu nebo kopie s listinou - se osobní údaje v knize ověření nezpracovávají
 • provádění identifikace pro povinné osoby na základě žádosti 
 1. u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla
 2. u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby 2) a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem

Stanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 36/2006 Sb., ze dne 31. ledna.2006 o ověřování shody opisu nebo kopie a o ověřování pravosti podpisu.

Stanoveno zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kategorie subjektů údajů

 • občané České republiky přihlášení k trvalému pobytu ve správním obvodě obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • fyzické osoby, které požádaly o ověření podpisu
 • osvojení občana ČR do ciziny
 • cizinci z dlouhodobým vízovým pobytem, trvalým pobytem, povoleným pobytem azylanta, zrušeným pobytem cizince, přechodným pobytem občana EU, trvalým pobytem občana EU, vyhoštěním cizince, správní vyhoštění cizince
 • fyzické osoby, které požádaly o identifikaci
 • právnické osoby, které požádaly o identifikaci

Kategorie příjemců údajů

 • Ministerstvo vnitra ČR, město Dvůr Králové nad Labem a Městský úřad Dvůr Králové nad Labem u obyvatel, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti
 • ohlašovny obecních úřadů správního obvodu města Dvůr Králové nad Labem, obce s rozšířenou působností, kterým se sdělují údaje obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v jejich správním obvodu
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu vymezeném tímto zvláštním předpisem

Doba uchování osobních údajů

 • osobní údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky se uchovávají po dobu 75 let od doby úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou
 • doklady plnící oznamovací povinnost v souladu se zákonem o evidenci obyvatel - 5 let
 • žádosti o poskytnutí osobních údajů – 5 let
 • ověřovací knihy jsou uloženy po dobu 10 let
 • žádosti a veřejná listina o identifikaci fyzické osoby s přílohami – 5 let


Ohlašovna pobytu

Účel zpracování osobních údajů

 • evidence obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
 • stálý seznam voličů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil
 • rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství
 • adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
 • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství
 • rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození
 • rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození
 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Stanoveno zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby – občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve správním obvodu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Kategorie příjemců údajů

 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • město Dvůr Králové nad Labem a Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném

Doba uchování osobních údajů

 • po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let
 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu se uchovává 50 let po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou anebo po změně trvalého pobytu občana mimo správní obvod Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
 • žádosti o poskytnutí žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel se uchovávají po dobu 5 let
 • volební seznamy se uchovávají po dobu 5 let


Občanské průkazy

Účel zpracování osobních údajů

 • vedení evidence občanských průkazů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno, příjmení a rodné číslo občana
 • podoba a podpis občana
 • titul a vědecká hodnost občana
 • čísla, série, vydání a platnost občanského průkazu
 • čísla, vydání a platnost potvrzení o občanském průkazu

Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence obyvatel tyto údaje

 • jméno, příjmení, případně jejich změnu
 • rodné příjmení
 • pohlaví a jeho změnu
 • datum narození
 • místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • adresu místa trvalého pobytu, včetně adresy trvalého pobytu v době narození občana
 • počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, příjmení a datum  narození
 • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné nebo o neplatnosti partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo partnerství, datum zániku manželství nebo partnerství smrtí jednoho z manželů nebo z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů nebo partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
 • jméno, příjmení, rodné číslo manžela nebo partnera, je-li cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození
 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, je-li cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození
 • datum, místo a okres úmrtí a u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí

Stanoveno zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů

 • občané České republiky, kterým Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vydal občanský průkaz

Kategorie příjemců údajů

 • Ministerstvo vnitra,
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených,
 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě,
 • zákonní zástupci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě.

Doba uchování osobních údajů

 • evidence občanských průkazů v informačním sytému se vede po dobu 15 let od úmrtí občana,
 • evidence žádostí o vydání občanského průkazu se uchovává po dobu 15 let od vydání občanského průkazu,
 • písemné dokumenty charakteru oznamovací povinnosti na úseku občanských průkazů se uchovávají po dobu 5 let,
 • dokumentace přestupkového řízení na úseku občanských průkazů se uchovává po dobu 5 let,
 • písemné dokumenty charakteru nálezů, odcizení a ztrát občanských průkazů se uchovávají po dobu 15 let.


Cestovní doklady

Účel zpracování osobních údajů

 • vedení evidence cestovních dokladů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu
 • územní a časová platnost cestovního dokladu
 • číslo a druh vydaného cestovního dokladu
 • datum vydání cestovního dokladu a označení úřadu, který jej vydal
 • podoba a podpis držitele cestovního dokladu
 • titul nebo vědecká hodnost občana, pokud tyto údaje požaduje zapsat do cestovního dokladu
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 10 let zapsaného v cestovním dokladu rodiče
 • číslo a druh ztraceného cestovního dokladu
 • číslo a druh cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení cestovního dokladu, číslo a druh cestovního dokladu, který byl odňat

Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence obyvatel tyto údaje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu
 • rodné příjmení a rodné číslo občana
 • adresu místa trvalého pobytu v České republice
 • pohlaví a jeho změnu
 • datum narození
 • místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození
 • státní občanství
 • počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • zákaz pobytu a dobu jeho trvání
 • rodné číslo nebo datum narození otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
 • jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu

Stanoveno zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů

 • občané České republiky, kterým Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vydal cestovní doklad

Kategorie příjemců údajů

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • soud, orgány činné v trestním řízení a orgán, který vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle zvláštního právního předpisu u občana, který nevykonal trest odnětí svobody za úmyslný trestný čin, jestliže mu trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen
 • orgán příslušný k projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů podle zvláštního právního předpisu
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě

Doba uchování osobních údajů

 • údaje se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu
 • údaje vedené v informačním systému o zadržení cestovního dokladu se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu
 • údaje vedené v informačním systému o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu se uchovávají po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o jeho odnětí
 • žádost o vydání cestovního dokladu se uchovává po dobu 15 let od jeho vydání
 • písemné dokumenty charakteru oznamovací povinnosti na úseku cestovních dokladů se uchovávají po dobu 5 let
 • dokumentace přestupkového řízení na úseku cestovních dokladů se uchovává po dobu 5 let
 • písemné dokumenty charakteru nálezů, odcizení a ztrát na úseku cestovních dokladů se uchovávají po dobu 15 letOdbor životního prostředí

Město Dvůr Králové nad  Labem  –  Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje v souladu § 18 odst. 2 zákona.

Účel zpracování osobních údajů

 • správní řízení, popřípadě opatření dle zvláštních zákonů

Kategorie ( rozsah) zpracovávaných údajů

 • jméno a příjmení, bydliště, datu narození

Podle zákona

 • 500/ 2004 Sb. správní řád
 • 254/ 2001 Sb. o vodách
 • 274/ 2001 Sb. o vodovodech  a kanalizacích
 • 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny
 • 185/2001 Sb. o odpadech
 • 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • 449/2001 Sb. o myslivosti
 • 289/1995 Sb. o lesích
 • 99/ 2004 Sb. o rybářství
 • 246/1992 Sb.  na ochranu zvířat proti týrání
 • 252/1997 Sb.  zákon o zemědělství
 • 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby, právnické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • osobní údaje jsou v souladu se zákonnou úpravou (viz výše uvedené zákony)

Doba uchování osobních údajů

 • od ukončení spisů do uplynutí skartační lhůtyOdbor obecního živnostenského úřadu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský úřad, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů

 • rozsah je dán příslušnými zákony, údaje jsou uváděny na dokladech vydávaných živnostenským i zemědělským podnikatelům a jsou vedeny v příslušných databázích

Odbor obecní živnostenský úřad

 • registruje podnikatele podnikající v režimu zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), a zemědělské podnikatele podnikající podle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

u všech osob, které jsou v evidenci (odpovědný zástupce, statutární orgán právnické osoby, podnikatel – fyzická osoba, zemědělský podnikatel): jméno a příjmení

 • bydliště
 • rodné číslo
 • datum narození

u žádosti o výpis z rejstříku trestů:

 • jméno
 • rodné příjmení
 • nynější příjmení
 • datum a místo narození
 • pohlaví
 • státní občanství

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby – živnostenští podnikatelé
 • fyzické osoby – zemědělští podnikatelé
 • odpovědní zástupci
 • statutární orgány právnických osob

Kategorie příjemců údajů

 • údaje pouze o vlastní osobě nebo firmě:
  • podnikatelé – fyzické osoby
  • podnikatelé – právnické osoby
 • ostatní údaje jsou poskytovány subjektům, jak jsou uvedeny v zákoně:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Český statistický úřad
  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení krajský živnostenský úřad
  • zdravotní pojišťovny
  • finanční úřad
  • okresní správa sociálního zabezpečení
  • úřad práce
  • Rejstřík trestů
 • výpis z živnostenského rejstříku s osobními údaji se zasílá žadateli:
  • Policie ČR
  • státní zastupitelství
  • soudy
  • exekutorské úřady
  • podnikatel

Doba uchování osobních údajů

 • osobní údaje a všechny další údaje vedené v evidencích se uchovávají dle skartačního řádu a dalších právních předpisůOdbor rozpočtu a financí

Město Dvůr Králové nad Labem – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozpočtu a financí, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje.

Na odboru rozpočtu a financí (RAF) není vytvářena žádná primární samostatná agenda s osobními údaji, níže uvedené údaje a informace jsou součástí naplňování informačního systému MěÚ RADNICE VERA ®.

Účel zpracování osobních údajů

 • správa místních poplatků, vymáhání pohledávek vzniklých na úseku státní správy – tj. právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době (zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád )
 • správa uložených a nezaplacených pokut – tj. právo vybrat a vymáhat uložené pokuty dle ustanovení zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • evidence smluv na nájem hrobových míst ve vlastnictví právnické osoby Město Dvůr Králové nad Labem – uplatňování práv a povinností vlastníka nemovitostí, vyplývajících z těchto smluvních vztahů
 • správní řízení pro vydání rozhodnutí o povolení provozovateli provozovat sázkovou hru podle zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo (rodné číslo dle zák. 280/2009 Sb. daňový řád) a dle obecně závazných vyhlášek města Dvůr Králové nad Labem o místních poplatcích
  • u místního poplatku ze psů
  • u místního poplatku ze vstupného
  • u místního poplatku z ubytovací kapacity
 • jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, event. datum narození
  • u vymáhání pohledávek vzniklých na úseku agend státní správy a nezaplacených pokut uložených jinými správními orgány a městskou policií
 • jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, event. datum narození
  • u nájemného z hrobových míst
  • u poplatku za komunální odpad (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)
 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo
  • u správního řízení pro povolení výherních hracích přístrojů, tombol (dle zákona 186/2016 Sb. o hazardních hrách , ve znění pozdějších předpisů)

Kategorie (rozsah) shromažďování údajů od jiných orgánů

 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, příp. rodné číslo
  • usnesení okresních soudů o výsledcích provedených exekucí
  • informace bankovních a peněžních ústavů, příp. České správy soc. zabezpečení atp. o vedených účtech a poskytovaných prostředcích u daňových subjektů

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • subjekty v souladu se zák. 280/2009 Sb. daňový řád .

Doba uchování osobních údajů

 • u místních poplatků a jiných poplatků, u vymáhaných příjmů na úseku státní správy – po dobu vymožení poplatkových povinností
 • u pokut – po dobu vymožení
 • u nájemného z hrobových míst – po dobu existence smluvních vztahů, popřípadě vymožení práv a povinností z těchto vztahů vyplývajících
 • u loterií a jiných podobných her – po dobu zpracování, vyúčtování a odvodu výtěžků

Následně se dokumenty archivují a uchovávají v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. uložení v archivu po dobu skartační lhůty.

Na úseku rozpočtu a účetnictví a agendy pojištění majetku města není vytvářena primární agenda s osobními údaji. Pokud se osobní údaje v agendách použijí, tak v rozsahu nezbytném pro identifikaci subjektu a dále se nezpracovává. Základním identifikátorem při zpracování účetnictví je variabilní symbol.Odbor rozvoje, investic a majetku města

Město Dvůr Králové nad Labem – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a majetku města, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů

 • jednání o uzavírání smluv na převod (prodej či nákup), nájem či výpůjčku nemovitostí ve vlastnictví města
 • uplatňování práv a povinností vlastníka nemovitostí nebo uživatele nemovitostí vyplývající z uzavřených smluvních vztahů
 • uzavírání smluv o dílo, mandátních, organizace výběrových řízení

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození (rodné číslo v případě převodu nemovitostí – stanoveno zákonem č. 256/2013 Sb. katastrální zákon)

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby – zájemci o převod, nájem či výpůjčku nemovitostí ve vlastnictví města
 • fyzické osoby – vlastníci nemovitostí, které jsou předmětem záměru města

Kategorie příjemců údajů

 • osobní údaje uvedené v materiálech k jednání a rozhodnutí orgánů města a v usneseních z těchto jednání
 • osobní údaje ve smlouvách

Doba uchování osobních údajů

 • po dobu existence smluvních vztahů, případně vymožení práv a povinností z těchto smluvních vztahů vyplývajícíchOdbor školství, kultury a sociálních věcí

Město Dvůr Králové nad Labem – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje.

Péče o staré a zdravotně postižené občany

Účel zpracování osobních údajů

řízení o:
 • ustanovení opatrovníka pro konkrétní správní řízení o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění
 • přijetí žadatele do domu s pečovatelskou službou
 • přidělení bytu zvláštního určení upravených pro ubytování zdravotně postižených osob (bezbariérové  byty)
 • jednání o uzavírání smluv o poskytnutí dotací subjektům působícím v sociální oblasti, uplatňování práv vyplývajících z těchto smluv
 • jednání a uzavírání smluv se smluvními partnery
 • ustanovení opatrovníka pro doručování písemností

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • IČ u smluvních partnerů, 
a to za účelem rozhodování o:
 • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • umístění žadatele do domu s pečovatelskou službou
 • návrhu žadatele o bezbariérový byt
 • poskytnutí dotace, finančního daru či dohody o spolupráci

Podle těchto právních předpisů

 • zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie citlivých údajů

 • zdravotní stav

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • subjekty u kterých to stanoví platná právní úprava

Doba uchování osobních údajů

 • po dobu správního řízení
 • dále od ukončení spisu do doby uplynutí skartační lhůty


Sociálně právní ochrana dětí

Účel zpracování osobních údajů

 •  zajištění sociálně-právní ochrany dětí
 •  náhradní rodinná péče
 •  výchovná opatření

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo

Kategorie citlivých údajů

 • zdravotní stav
 • osobní stav
 • národnost, údaj o státním občanství, náboženství
 • obrazové záznamy (fotografie)
a to za účelem rozhodování o:
 • svěření nezletilého dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo budoucích pěstounů
 • výchovná opatření

Kategorie subjektů údajů

 •  fyzické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • subjekty, u kterých to stanoví platná právní úprava

Doba uchování osobních údajů

 • po dobu vedení spisové dokumentace dítěte
 • po dobu vedení spisové dokumentace žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 • dále od ukončení spisu do doby uplynutí skartační lhůty

Podle těchto právních předpisů

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Školství a kultura

Účel zpracování osobních údajů

 • jednání o uzavírání smluv o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a obnovy fasád objektů, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v městské památkové zóně, uplatňování práv vyplývajících z těchto smluv
 • jednání a uzavírání smluv se smluvními partnery
 • úhrady od obcí za neinvestiční výdaje za žáky dojíždějících do škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem z těchto obcí
 • oceňování osobností města
 • vedení personálních spisů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem
 • přestupky na úseku školství a výchovy mládeže, na úseku sociálně-právní ochrany dětí a na úseku památkové péče

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození a rodné číslo – ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, dále veškeré osobní údaje vyplývající z vedení personální agendy (např. osobní údaje vyplývající z dokladu o ukončení vzdělání, z pracovních smluv, z rejstříku trestů, z potvrzení lékaře o způsobilosti k výkonu funkce ředitele)
 • jméno, příjmení, bydliště a datum narození fyzických osob – příjemců dotací působících v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času, a obnovy fasád, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v městské památkové zóně
 • jméno, příjmení, bydliště a rok narození žáků s trvalým pobytem v jiné obci, než je město Dvůr Králové nad Labem, plnících povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem a dětí absolvujících poslední rok předškolní výchovy v mateřských školách
 • jméno, příjmení, bydliště a rok narození fyzických osob – nominovaných na osobnost města
 • jméno, příjmení, bydliště a datum narození fyzických osob, IČ u právnických osob – smluvních partnerů
 • jméno, příjmení, bydliště, datum narození fyzických osob v přestupkovém řízení

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

 Kategorie příjemců údajů

 • správce osobních údajů

Doba uchování osobních údajů

 • dle spisového a skartačního řádu

Podle těchto právních předpisů

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů


Odbor výstavby a územního plánování

Město Dvůr Králové nad Labem – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů

 • správní řízení, popř. opatření dle zvláštních předpisů
  • z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • z.č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů
  • v.č.326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení, adresa, datum narození

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby, právnické osoby (zástupci pr. osob) – navrhovatelé, žadatelé nebo stavebníci podle uvedených právních předpisů

Kategorie příjemců údajů

 • fyzické osoby, právnické osoby (zástupci pr. osob) – navrhovatelé, žadatelé nebo stavebníci, účastníci řízení, dotčené orgány apod. v souladu s právní úpravou – viz.výše uvedené právní předpisy

Doba uchování osobních údajů

 • dle doby uchování spisové dokumentace (např. § 167 a 168, z. č. 183/2006 Sb.)


Krizové řízení

Na úseku zajišťování obrany státu

Účel zpracování osobních údajů

 • plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku zajišťování obrany státu ve smyslu vedení evidence
  • vhodných věcných prostředků, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu a  nezbytný rozsah osobních údajů jejich vlastníků
  • nezbytných osobních údajů fyzických osob, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu
  • osobních údajů zdravotnických pracovnic

Stanoveno zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • město Dvůr Králové nad Labem

Doba uchování osobních údajů

 • 1 rok

Na úseku povodňové ochrany

Účel zpracování osobních údajů

 • plnění povinnosti obce při přípravě a plnění úkolů povodňové ochrany
 • seznam vlastníků staveb ohrožených povodněmi s povinností zpracovat povodňový plán stavby

Stanoveno zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů

 • město Dvůr Králové nad Labem

Doba uchování osobních údajů

 • 5 let
Vytvořeno 9.2.2010 - aktualizováno 17.2.2015 10:58:30 | přečteno 3108x | Bc. Renata Pospíšilová