Byty pro osoby v mimořádně tíživé životní situaci

Byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci (dále jen v MTŽS) je pronajímán osobám v nepříznivé sociální situaci, v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým. Poskytování bydlení v bytě v MTŽS je doprovázeno sociální prací, přičemž její míra je určována vždy individuálně s ohledem na konkrétní situaci v domácnosti a posouzení sociální, zdravotní či ekonomické situace jejích členů. Evidenci žádostí o byty v MTŽS vede odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS). 

Postup pronajímání bytů pro osoby v mimořádně tíživé životní situaci

Postup pronajímání bezbariérového bytu řeší ikona souboruVnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2019 Pronajímání bytů určených osobám v mimořádně tíživé životní situaci a sociálních bytů z dotačního programu IROP

Žádosti o přidělení bytů 

Zájemce o byty pro MTŽS může podat žádost o jeho přidělení kdykoliv v průběhu roku. Musí podat písemnou žádost na formuláři k tomu určeném, který je k dispozici na odboru ŠKS (pracoviště Rooseveltova 749, 2. podlaží - dveře 207, Dvůr Králové nad Labem, PSČ: 544 17).

Podmínky pro přijetí žádosti:

  1. žadatel není ke dni podání žádosti dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); nebo má v době podání žádosti uzavřenu s městem Dvůr Králové nad Labem dohodu o uznání dluhu a o splátkách se splátkovým kalendářem a není v prodlení s plněním svého finančního závazku (odbor ŠKS prověří pravdivost prohlášení žadatele, že není dlužníkem města, příp. ověří plnění dohody o splátkách dle splátkového kalendáře v rámci jednotlivých odborů);
  2. žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícímu věcnému břemeni (žadatel prokazuje čestným prohlášením); 
  3. žadatel nemá finanční prostředky, které by mu umožnily zajištění bydlení jiným způsobem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); 
  4. žadatel má trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem;
  5. žadatel souhlasí, že bude aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem na řešení své nepříznivé sociální situace.
Vytvořeno 18.7.2019 10:10:48 | přečteno 944x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková