Dům s pečovatelskou službou

Přijímání žádostí o umístění do domu s pečovatelskou službou (dále DPS)

MěÚ Dvůr Králové nad Labem
odbor školství, kultury a sociálních věcí (dále ŠKS)
Rooseveltova 749
544 17 Dvůr Králové nad Labem


Mgr. Kateřina Erlebachová, tel. +420 499 318 283, erlebachova.katerina@mudk.cz


Umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) ve Dvoře Králové nad Labem se uskutečňuje dle vnitřního předpisu č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem.


Vlastníkem DPS je město Dvůr Králové nad Labem, na základě smlouvy o výpůjčce pronajímá byty zvláštního určení v DPS příspěvková organizace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem (dále jen „PS“).


sídlo: Elišky Krásnohorské 2962
544 01 Dvůr Králové nad Labem
web:
www.psdvurkralove.cz
IČ: 75065649

ředitelka: Mgr. Marcela Hauke

tel.: 499 329 251
mobil: 604 212 697
e-mail:
hauke@psdvurkralove.cz
web: www.psdvurkralove.cz
datová schránka: 434k6z4


Cílová skupina

Dům s pečovatelskou službou je nájemní dům s byty zvláštního určení. Jedná se o samostatné bytové jednotky. Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižené občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale ke svému samostatnému, bezpečnému a důstojnému životu potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci, nebo jejichž bytové podmínky právě tento samostatný, bezpečný a důstojný život neumožňují. Tato pomoc je v DPS poskytnuta formou ubytování a pečovatelské služby. Nájem v DPS není určen pro osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodenní péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám postiženým různými psychózami nebo alkoholikům či jiným osobám, u nichž je předpoklad (dle vyjádření lékaře), že by svým chováním narušovaly soužití obyvatel DPS.

Pečovatelská služba je v DPS zajišťována stejným způsobem jako v kterékoliv jiné domácnosti, tj. denně od 6:00 do 22:00 hodin, a to na základě uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby. DPS NEJSOU zařízením sociálních služeb s 24hodinovou péčí.

Území v němž je služba poskytována (dosah služby)

Osobám s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem a obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem - pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří ke svému samostatnému, bezpečnému a důstojnému životu potřebují pomoc druhé osoby, nebo jejichž bytové podmínky právě tento samostatný, bezpečný a důstojný život neumožňují.

  • dosáhl důchodového věku nebo je mu přiznána invalidita 3. stupně,

Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat i manželská či jiná příbuzenská dvojice, dále druh a družka, pokud oba splňují podmínky poskytnutí nájmu v DPS.

Za občany z obcí je požadován před jejich nástupem jednorázový finanční příspěvek od příslušné obce, a to za jednotlivce 100.000 Kč, za dvojici 150.000 Kč. Pokud obec příspěvek neuhradí, nemůže být uchazeč do DPS umístěn.

Podání žádostí

Evidenci podaných žádostí o umístění do DPS vede odbor ŠKS Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.

Žádost se podává na formuláři v sekci Dokumenty, formuláře 

 Součástí žádosti jsou tyto přílohy:

a) čestné prohlášení, jímž žadatel prokazuje, že není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem, ani dlužníkem jím založených organizací;

b) lékařské vyjádření o zdravotním stavu žadatele;

c) prohlášení žadatele o seznámení se s Pravidly pro umísťování občanů do DPS.

V případě, že žadatel bez vážného důvodu odmítne přestěhování do DPS, bude jeho žádost vyřazena z evidence.

Postup přidělování bytu

1. Ředitelka PS oznámí uvolnění bytu v DPS odboru ŠKS.

2. Terénní sociální pracovnice odboru ŠKS, případně i ve spolupráci se sociální pracovnicí PS, provedou předběžné sociální šetření v domácnosti žadatele před zaevidováním žádosti.

3. Sociální komise Rady města (dále jen RM) Dvůr Králové nad Labem posoudí žádost o umístění do DPS a doporučí radě města vhodného žadatele pro přidělení bytu. Sociální komise RM zohlední zdravotní a sociální potřebnost žadatele.

4. Rada města rozhodne o pořadí umístění žadatelů.

5. Ředitelka PS uzavírá s občany nájemní smlouvy na dobu neurčitou, pokud se nedohodnou jinak, dle schváleného pořadí.

6. Do bytů s plochou nad 38 m2 jsou přednostně umisťovány manželské, případně jiné dvojice, bezbariérové byty jsou přednostně obsazovány žadateli s omezenou schopností pohybu a orientace.

7. Výměny jsou možné pouze na základě dohody dvou uživatelů bytů v DPS a po souhlasu ředitele/ky PS.

Nepřihlíží se k datu podání žádosti (z důvodu obav z budoucnosti), ale ke skutečným potřebám žadatele.

V případě, že žadatel bez vážného důvodu odmítne přestěhování do DPS, bude jeho žádost vyřazena z evidence.

Přehled poskytovaných služeb

Žadatelům, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva, bude nabídnuta pečovatelská služba v poskytovaném rozsahu.

Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nájemní smlouvu nelze uzavřít s občanem

  • trvale upoutaným na lůžko,
  • zcela inkontinentním,
  • s komplexní ztrátou soběstačnosti odkázaného na celodenní péči a dohled druhé osoby,
  • postiženým psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod jejich vlivem by byl narušován život v DPS, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie,
  • pokud má žadatel neuhrazené závazky vůči městu.

Do bytu v DPS nelze přihlásit k trvalému pobytu žádnou jinou osobu nebo rodinného příslušníka obyvatele.

Užívání bytu v DPS se řídí provozním řádem, nájemní smlouvou a platnými právními předpisy.

Od budoucích nájemníků bytů v DPS nelze požadovat žádné finanční ani věcné plnění v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy.

Všechny byty jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem. Do DPS se stěhují občané s vlastním nábytkem a zařízením.
Vytvořeno 31.8.2015 11:26:16 - aktualizováno 31.8.2015 11:42:22 | přečteno 6013x | Karel Bříza