Základní informace

Adresa Kontakt

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem 544 17


Hodiny pro veřejnost MěÚ:


Pondělí, Středa: 8:00–17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00–11:30


Podatelna

Pondělí, Středa: 7:00–17:00
Úterý, Čtvrtek: 7:00–15:00
Pátek: 7:00–13:30

Pokladna

Pondělí, Středa: 7:30–17:00
Úterý, Čtvrtek: 7:30–14:15
Pátek: 7:30–13:15

Registr vozidel

Pondělí, Středa: 8:00–17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00–11:30
Doporučujeme využít objednávkového rezervačního systému

Žádáme občany, aby dodržovali všechna aktuálně platná protiepidemická opatření.


Informace: +420 499 318 111
IČO: 00277819
podatelna: epodatelna@mudk.cz
základní informace: informace@mudk.cz
datová schránka: mu5b26c
bankovní spojení: 273090363/0300

GDPR - ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Budovy městského úřadu


Služby Czech Point

Ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Czech Point jsou poskytovány v tuto dobu:

pondělí–čtvrtek: 7:00–18:00 hod.

pátek: 7:00–17:00 hod.

Služby Czech Pointu kromě konverze poskytuje i městské informační centrum v pondělí–pátek: 8:00–17:00 hod.


Služby pokladny

pondělí, středa: 7:30–17:00 hod.

úterý, čtvrtek: 7:30–14:15 hod.

pátek: 7:30–13:15 hod.

Službu pokladny pro veřejnost mimo tyto hodiny nabízí recepce MěÚ v rámci provozní doby úřadu.


Město Dvůr Králové nad Labem je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Dále je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem. Bylo mu přiděleno IČ 277 819. Základní podmínky pro činnost města stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (níže jen "zákon o obcích"). V souvislosti s reformou veřejné správy se město od 1.1.2003 stalo obcí s rozšířenou působností pro dalších 28 okolních obcí.

Město spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město Dvůr Králové nad Labem pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Pravomoc zastupitelstva města je upravena v ustanovení § 84 a následujících zákona o obcích. Pravomoc rady města je upravena v ustanovení § 99 a násl. zákona o obcích. Dozor nad výkonem samostatné působnosti města je upraven v ustanovení § 123 a následujících zákona o obcích. Dozor nad výkonem přenesené působnosti města je upraven v ustanovení § 126 a následujících zákona o obcích (obecní zřízení).