I lešení či kontejner na chodníku vyžaduje zvláštní užívání

razitko zelena

Vzhledem k množícím se případům nepovolených umístění reklamních zařízení, kontejnerů, lešení a provádění stavebních prací na území města připomínáme povinnost pro fyzické i právnické osoby vyplývající z ust. § 25 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.tzv. zvláštního užívání pozemních komunikací a chodníků.


Chcete opravovat svůj dům a potřebujete na chodník nebo silnici umístit lešení či kontejner? Je nutné zvláštní užívání

Pokud má být užita místní komunikace, chodníková plocha anebo silnice neobvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro který je určena, je nutné zažádat o povolení zvláštního užívání příslušný silniční správní úřad v následujících případech:

  • umisťování a provozování reklamních poutačů

  • umisťování, skládání, nakládání věcí nebo materiálu (staveniště, skládka stavebních hmot, kontejner, lešení)

  • provádění stavebních prací

  • zřizování vyhrazeného parkování

  • zřizování a provoz stánků, či jiných přenosných prodejních zařízení

  • umisťování inženýrských sítí a jiných nadzemních či podzemních zařízení v silničním pozemku nebo na něm

  • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

  • výjimečné užití samojízdnými stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost, podle zvláštního předpisu


Žádosti je možno elektronicky stáhnout na stránkách městského úřadu Dvůr Králové nad Labem v sekci Dokumenty a formuláře, Odbor dopravní a správní, Silniční hospodářství.

K žádosti o povolení zvláštního užívání žadatel doloží souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (město, odbor OEMM).

V případě, že může být ovlivněna či ohrožena bezpečnost provozu, bude žádost správním orgánem zaslána k posouzení dotčenému orgánu Dopravního inspektorátu Policie ČR v Trutnově a v tomto případě musí být doručena správnímu orgánu v min. lhůtě 30 dnů předem.

Vyplněnou žádost je možné podat na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, nebo ji lze zaslat poštou a to minimálně 30 dnů před plánovanou akcí.

 

odbor dopravní a správní
Vytvořeno 13.5.2022 9:43:39 | přečteno 897x | Bc. Jan Skalický, MSc.