Životní prostředí

Upozorňujeme na změnu v případě ročního hlášení o odpadech

kontejner zelena

Upozorňujeme původce odpadů na změnu v odpadové legislativě týkající se termínu a limitního množství pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 dle ustanovení § 95 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Toto hlášení podávají původci odpadů v případě, že v roce 2021 vyprodukovali nebo nakládali s více než 600 kg nebezpečných odpadů (dříve 100 kg) nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou Ministerstva životního prostředí. V daném případě jsou povinni zaslat do 28. února 2022 hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

10.1.2022 8:55:20 | přečteno 218x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Rozpisy měsíčních svozů komunálního odpadu a svozů bioodpadu v roce 2022

popelari zelena

Měsíční svozy popelnic komunálního směsného odpadu a pravidelné svozy bioodpadu se v roce 2022 uskuteční v termínech uvedených v rozpisech uvnitř článku.

6.1.2022 15:04:02 | přečteno 265x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Svoz vánočních stromků

strom jehlicnan zelena

Pro občany města je také v roce 2022 zajištěn svoz vánočních stromků. Ty je možné odložit v neděli 9. ledna, 23. ledna nebo 6. února na stanoviště barevných kontejnerů na tříděný odpad. Svoz proběhne v pondělí 10. ledna, 24. ledna nebo 7. února 2022. Vánoční stromky lze odvézt také do sběrného dvora. Upozorňujeme, že ze stanovišť popelnic a kontejnerů na směsný odpad nebudou stromky odváženy.

5.1.2022 10:17:57 | přečteno 175x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Podpora hnízdění ptactva se ve Dvoře Králové nad Labem osvědčila

eco zelena

Již čtyři roky město Dvůr Králové úspěšně podporuje hnízdění ptactva a na různých místech města nechává instalovat nové ptačí budky. V současné době jich je po Dvoře Králové nad Labem v 9 lokalitách rozmístěno celkem 114 – 93 sýkorníků, 9 špačníků, 8 netopýrníků a 4 polobudky pro kalouse.

30.12.2021 9:43:14 | přečteno 158x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Nová zelená úsporám 2021+

Státní fond životního prostředí SFŽP

Státní fond Životního prostředí ČR vyhlásil na nové programové období 2021–2030 Program Nová zelená úsporám, který patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení, tj. rodinné a bytové domy. Výše podpory závisí  na energetické úspoře a může dosahovat až 50 % z celkových způsobilých výdajů (v případě kombinace s kotlíkovými dotacemi pro domácnosti s nižšími příjmy až 60 %). Žádost se podávají online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz, kde naleznete podrobné informace k vyhlášenému programu. Více informací naleznete v článku.

29.12.2021 10:01:09 | přečteno 82x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Připomínáme novou ohlašovací povinnost pro svoz komunálního odpadu

popelnice zelena

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky města týkající se odpadového hospodářství: ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  Systém platby tak, jak jsou občané v našem městě zvyklí, tzn. podle objednané frekvence svozu a velikosti nádob zůstává zachován. Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) však musí nově splnit ohlašovací povinnost a objednat dostatečný počet sběrných nádob pro nemovitost, a to do 31. ledna 2022. Tuto ohlašovací povinnost musí nově splnit i vlastník nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan, a ohlašovací povinnost se týká i těch plátců poplatku, kteří již mají svoz objednaný a nechtějí velikost nádoby ani frekvenci svozu měnit.

15.12.2021 12:04:25 | přečteno 1230x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Díky náhradní výsadbě přibylo ve Dvoře Králové nad Labem 137 stromů a 246 keřů

strom listnaty zelena

Celkem 137 stromů a 246 keřů vysadili letos na podzim pracovníci Technických služeb města Dvora Králové nad Labem v rámci každoroční výsadby dřevin. Ta začala v říjnu. „Vysazeny byly listnáče i jehličnany, převážně duby, jabloně, třešně, lípy, javory a jedle. Co se týká lokalit, jedná se například o Kotkovu nebo Macharovu ulici, Berlínek, nábřeží Jiřího Wolkera nebo Verdek,“ podotkl Milan Šimek, vedoucí odboru životního prostředí na městském úřadě, a pokračoval: „Navíc mimo tuto výsadbu jsme s pomocí veřejnosti na konci listopadu vysadili dalších 80 ovocných stromů v lokalitě nad Verdekem.“

6.12.2021 8:31:00 | přečteno 129x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Dobrovolníci vysadili tři nové aleje ve svahu nad Verdekem

strom listnaty zelena

Asi dvacítka dobrovolníků – dospělých i dětí – se v sobotu 27. listopadu sešla v polích nad Verdekem, aby podpořila dobrou věc a vlastními silami tu vysadila 80 ovocných stromů. Záměr výsadby nových stromořadí na pozemcích města, které byly v rámci pozemkových úprav přímo vytvořeny jako ochrana před vodní erozí, připravil odbor životního prostředí královédvorského městského úřadu ve spolupráci se společností Lesy města Dvůr Králové nad Labem a s technickými službami města. Přestože podobná výsadba již několik let probíhá, aktuální novinkou bylo právě zapojení veřejnosti. Lidé tak měli možnost vlastními silami udělat něco pro životní prostředí a přispět ke zlepšení charakteru krajiny. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale také malé občerstvení či špekáčky, které si tu na ohni mohli opéct.

2.12.2021 11:07:36 | přečteno 210x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Technické služby informují o prodeji nádob na bioodpad a výdeji nádob na směsný odpad

TSm logo

Technické služby města Dvora Králové nad Labem informují veřejnost, že v lednu 2022 bude zahájen prodej hnědých odpadových nádob na bioodpad o objemu 120 l. Začátkem ledna 2022 bude rovněž zahájen výdej nových nádob na komunální odpad o objemu 60 a 660 litrů. Více informací uvnitř článku.

1.12.2021 9:20:04 | přečteno 132x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Vychází odpadový kalendář města na rok 2022

informace zelena

Společně s listopadovým číslem Novin královédvorské radnice je do všech královédvorských domácností distribuován také čtrnáctidenní stolní kalendář města pro rok 2022. V tom chceme občanům poskytnout aktuální ucelené informace o možnostech předcházení vzniku a třídění odpadů z domácností. V kalendáři jsou u jednotlivých dní vyznačeny "odpadové akce", které se budou konat - např. mobilní svozy nebezpečných, objemných a zahradních odpadů, elektrozařízení a železného šrotu, provozní doby sběrného dvora, sběrné dny pytlového sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů v pilotní oblasti, svoz vánočních stromečků, bioodpadu a týdny, ve kterých bude probíhat „měsíční“ svoz směsného komunálního odpadu. Dále v kalendáři naleznete přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v našem městě v roce 2022.

30.11.2021 15:22:11 | přečteno 141x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 26 další >