Ztráty a nálezy

Nalezené věci

Podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (do tří dnů) nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově (jedná se o budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou institucí) nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení.

Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdávat nálezy, je podatelna Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38. Mimo pracovní dobu podatelny je možno nalezenou věc odevzdat do konce pracovní doby na recepci MěÚ a poté strážníkům městské policie.

Zde je možno odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené (potraviny). Nalezené věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně a zvířata) se odevzdávají výhradně strážníkům městské policie Dvůr Králové nad Labem na jejich služebně Roosveltova 749, Dvůr Králové nad Labem. 

Na podatelně MěÚ se mohou hlásit všichni majitelé ztracených věcí, či ten kdo věc ztratil – buď osobně, nebo telefonicky na čísle 499 318 221. Vyzvednout si lze věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a úhradě prokazatelných nákladů spojených s opatrováním nalezené věci včetně nálezného.

Seznam nalezených věcí


Nalezená zvířata

Nalezená zvířata na území města Dvůr Králové nad Labem jsou odchytávána pouze Městskou policií Dvůr Králové nad Labem (MPDK).


Při ztrátě psa kontaktujte MPDK na tel. tel. 603 237 858.

Nalezení psi jsou převážně převezeni do smluvního Útulku pro opuštěné a zatoulané psy Trutnov, Vrbová 459, 54101 Trutnov (v Poříčí naproti Olympu přes most a doprava). Tel. v pracovní dny 603 872 653, tel. o víkendech a svátcích 731 143 002, web: https://utulek.trutnov.cz.

Nalezené kočky jsou umístěny v depozitu organizace Další šance, z. s., budova bývalého Strojtexu - nám. Republiky 101, 54401 Dvůr Králové nad Labem - Mgr. Iva Pelíšková, tel.: 605 751 717.

Majitel uhradí při vyzvednutí psa v Útulku pro opuštěné a zatoulané psy Trutnov za ošetřování a krmení psa 180 Kč/krmný den (každý započatý den) + DPH, v případě kočky 60 Kč/krmný den (každý započatý den).

Zájemci, kteří si vyberou psa, při jeho převzetí podepíší u provozovatele Útulku pro opuštěné a zatoulané psy Trutnov Smlouvu o převodu zvířete.

Zájemci, kteří si vyberou kočku, při jejím převzetí podepíší u provozovatele depozitu Smlouvu o převodu zvířete a v případě kočky zaplatí paušální částku 200 Kč.


Finanční dar

Pro lepší začlenění psa do vašeho domova Rada města Dvůr Králové nad Labem na svém zasedání dne 11. ledna 2010 rozhodla o poskytování daru ve výši 2.000 Kč pro občana, který si v útulku vybere nalezeného psa a stane se jeho novým majitelem. Hlavní podmínkou je, že pejsek musí být nalezen na území města Dvůr Králové nad Labem a evidován jako nález města Dvůr Králové nad Labem.

Rada města Dvůr Králové na Labem dne 10. srpna 2022 souhlasila s poskytováním finančního daru ve výši 1.000 Kč osobám, které si ze smluvního depozita odeberou kočku nalezenou na území města Dvůr Králové nad Labem.

Finanční dar bude poskytnut na základě žádosti, kterou majitel spolu s kopií Smlouvy o převodu zvířete bezodkladně podá na podatelně Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Žádost je možné vyplnit i elektronicky:

Nabízíme vám 3 možnosti, jak odevzdat vyplněný interaktivní formulář:

  1. po vyplnění si formulář uložte do formátu pdf, poté jej vytiskněte, podepište a odneste na podatelnu městského úřadu;
  2. po vyplnění si formulář uložte do formátu pdf a odešlete ho e-mailem na adresu epodatelna@mudk.cz.
    POZOR: odeslaný e-mail musí být podepsán certifikovaným elektronickým podpisem, v opačném případě nebude možné váš formulář zaevidovat;
  3. po vyplnění si formulář uložte do formátu pdf a odešlete prostřednictvím datové schránky do datové schránky městského úřadu: mu5b26c.

S veškerými dotazy se obracejte na pracovnici agendy ztrát a nálezů  (odbor KTÚ) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem paní Lenku Jarolímkovou, tel.: +420 499 318 221, e-mail: jarolimkova.lenka@mudk.cz.


Seznam nalezených zvířat


Psi k adopci

V této sekci naleznete psy z královédvorského útulku, kteří jsou, či v brzké době budou k dispozici pro adopci novými majiteli.

Psi k adopci