Ztráty a nálezy

Nalezené věci

Podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (do tří dnů) nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově (jedná se o budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou institucí) nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení.

Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdávat nálezy, je podatelna Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38. Mimo pracovní dobu podatelny je možno nalezenou věc odevzdat do konce pracovní doby na recepci MěÚ a poté strážníkům městské policie.

Zde je možno odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené (potraviny). Nalezené věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně a zvířata) se odevzdávají výhradně strážníkům městské policie Dvůr Králové nad Labem na jejich služebně Roosveltova 749, Dvůr Králové nad Labem. 

Na podatelně MěÚ se mohou hlásit všichni majitelé ztracených věcí, či ten kdo věc ztratil – buď osobně, nebo telefonicky na čísle 499 318 221. Vyzvednout si lze věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a úhradě prokazatelných nákladů spojených s opatrováním nalezené věci včetně nálezného.

Seznam nalezených věcí

Nalezená zvířata

Nalezená zvířata na území města Dvůr Králové nad Labem jsou odchytávána pouze Městskou policií Dvůr Králové nad Labem (MPDK) a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v náhradní péči. Psi jsou převážně umístěni v psím útulku Dvůr Králové nad Labem, ul. 17. Listopadu čp. 3129 (za Kauflandem), provozovaném panem Martinem Antonínem. Kočky jsou umístěny v depozitu organizace Další šance, z. s., budova bývalého Strojtexu - nám. Republiky.

Psy si můžete prohlédnout přímo v útulku (Martin Antonín, +420 603 765 843, utulek.dknl@seznam.cz). V případě prohlídky nalezených koček, kontaktujte Mgr. Ivu Pelíškovou, tel.: 605 751 717.

Majitel zaplatí za ošetřování a krmení psa 121 Kč/krmný den (každý započatý den), v případě kočky 40 Kč/krmný den (každý započatý den).

Zájemci, kteří si vyberou psa, při jeho převzetí podepíší u provozovatele útulku Smlouvu o převodu zvířete a v případě pejska zaplatí paušální částku 500 Kč (odčervení, odblešení, očkování). Zájemci, kteří si vyberou kočku, při jejím převzetí podepíší u provozovatele depozitu Smlouvu o převodu zvířete a v případě kočky zaplatí paušální částku 200 Kč.

Finanční dar – pro lepší začlenění psa do vašeho domova rada města Dvůr Králové nad Labem na svém zasedání dne 11. 1. 2010 rozhodla o poskytování daru ve výši 2.000 Kč pro občana, který si v útulku vybere nalezeného psa a stane se jeho novým majitelem. Hlavní podmínkou je, že pejsek musí být nalezen na území města Dvůr Králové nad Labem a evidován jako nález Města Dvůr Králové nad Labem – tuto informaci Vám sdělí pan Antonín přímo v útulku.

Finanční dar bude poskytnut ikona souboruna základě žádosti, kterou majitel spolu s kopií Smlouvy o převodu zvířete bezodkladně podá na podatelně MěÚ Dvůr Králové nad Labem. S veškerými dotazy se obracejte na pracovnici agendy ztrát a nálezů MěÚ Dvůr Králové nad Labem paní Lenku Jarolímkovou, tel. +420 499 318 221, jarolimkova.lenka@mudk.cz.

Seznam nalezených zvířat


Psi k adopci

V této sekci naleznete psy z královédvorského útulku, kteří jsou, či v brzké době budou k dispozici pro adopci novými majiteli.

Psi k adopci