Na podporu sociální oblasti rozdělí město z rozpočtu přes 2 miliony korun

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem i v letošním roce podpoří poskytovatele sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí. Rada města na své schůzi souhlasila s vypsáním příslušné výzvy i dotačního programu. Na podporu sociálních služeb jsou v rozpočtu města na rok 2022 vyčleněny více než 2 mil. Kč.


Výzva k podání žádosti o účelové neinvestiční dotace

Jedná se o dotaci poskytovatelům sociálních služeb na účel vymezený zákonem o sociálních službách. Cílem je podpořit, dále rozvíjet a zkvalitnit ucelenou síť registrovaných sociálních služeb, které jsou určeny především seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženou společensky nežádoucími jevy a rodinám s dětmi ohroženými sociálním vyloučením či se zdravotním postižením, osobám v krizi, osobám bez přístřeší. Dotace jsou určeny na služby, které přispívají ke zlepšení a zkvalitnění života občanů. Prioritou jsou služby lokálního charakteru v terénní formě.

Termín podávání žádostí: 14. ledna – 7. února 2022.

Minimální výše poskytnuté dotace na službu činí 10 tisíc Kč, maximálně 250 tisíc Kč. Finanční podíl města na celkových nákladech sociální služby může být maximálně do výše 75 %. Dotace bude poskytnuta v režimu vyrovnávací platby, a to oprávněnému žadateli, který má platné „Pověření Královéhradeckého kraje či MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“.

 

Dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí

Účelem je podpora činnosti organizací, zaměřených na volnočasové aktivity seniorů a zdravotně postižených osob, pomoc a integraci zdravotně postižených osob a osob v tíživé životní situaci. Dotace je tak poskytována právnickým nebo fyzickým osobám na činnost, akci nebo službu. Výše dotace je stanovena minimálně na 3 tisíce Kč, maximálně 50 tisíc Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %.  Na podporu tohoto programu je v rozpočtu města 260 tisíc Kč.

Termín podávání žádostí: 14. února – 1. března 2022.


Žádosti musí být podány na předepsaném formuláři s povinnými přílohami buď poštou, nebo osobně ve stanoveném termínu. Zároveň musí být originál žádosti naskenován včetně podpisu oprávněné osoby a zaslán na e-mail dotacemesta@mudk.cz. Žádosti je možné podat také prostřednictvím datové schránky, žádost však musí být elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem statutárního orgánu žadatele.


Od 17. ledna do 7. února 2022 je možné podávat žádosti do vyhlášeného dotačního programu na podporu sportu a tělovýchovy, který je v rozpočtu města vyčleněno 7 mil. Kč.


V současné době město Dvůr Králové nad Labem také připravuje vypsání dotačních programů na podporu veřejně prospěšných aktivit a opravu památek.

Upozorňujeme na skutečnost, že nově musejí žadatelé, kteří jsou právnickými osobami (spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, společnosti s ručením omezeným a další), k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu předložit jako povinnou přílohu Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů.


Kompletní vyhlášení dotačních programů včetně formulářů najdete na stránkách města v sekci Rozvoj/Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.


Miroslava Kameníková, tisková mluvčí
Vytvořeno 14.1.2022 14:18:17 | přečteno 111x | Bc. Jan Skalický, MSc.