Aktuality

Obrzek aktuality

Připomínáme novou ohlašovací povinnost pro svoz komunálního odpadu

19.01.2022 | Od 1. ledna 2022 vstoupily v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky města týkající se odpadového hospodářství: Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  Systém platby tak, jak jsou občané v našem městě zvyklí, tzn. podle objednané frekvence svozu a velikosti nádob zůstává zachován. Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) však musí nově splnit ohlašovací povinnost a objednat dostatečný počet sběrných nádob pro nemovitost, a to do 31. ledna 2022. Tuto ohlašovací povinnost musí nově splnit i vlastník nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan, a ohlašovací povinnost se týká i těch plátců poplatku, kteří již mají svoz objednaný a nechtějí velikost nádoby ani frekvenci svozu měnit.

Obrzek aktuality

Město nabízí k pronájmu byt 2+1 v ulici Eduarda Zbroje

18.01.2022 | Město Dvůr Králové nad Labem nabízí formou obálkové metody k pronájmu městský byt o dispozici 2+1 (63 m2) v domě čp. 2902 v ulici Eduarda Zbroje. Uzávěrka příjmu nabídek je v úterý 1. února 2022, 12:00 hod. Zájemci o pronájem mohou své nabídky doručit v termínu na předepsaném formuláři, který obdrží na odboru OEMM po předložení dokladu o zaplacení zálohy, na podatelnu městského úřadu. Podmínkou pronájmu městského bytu je mj. trvalý pobyt ve Dvoře Králové n. L. po dobu min. 2 let, popř. sídlo podnikání ve městě po dobu min. 1 roku. Zájemce také nesmí být dlužníkem města v uplynulých dvou letech. Prohlídka bytu, na kterou není nutno se předem hlásit, se uskuteční 26. ledna v 16:00 hod. a 27. ledna v 10:00 hod. Při prohlídce prosíme o dodržování všech platných protiepidemických opatření.

Obrzek aktuality

Na podporu sociální oblasti rozdělí město z rozpočtu přes 2 miliony korun

14.01.2022 | Město Dvůr Králové nad Labem i v letošním roce podpoří poskytovatele sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí. Rada města na své schůzi souhlasila s vypsáním příslušné výzvy i dotačního programu. Na podporu sociálních služeb jsou v rozpočtu města na rok 2022 vyčleněny více než 2 mil. Kč.

Obrzek aktuality

Informace k povinnému testování zaměstnanců od 17. ledna 2022

14.01.2022 | Zaměstnavatel musí s účinností od 17. ledna 2022 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Testování dvakrát týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ.

Obrzek aktuality

Policie ČR varuje před podvody na internetu

13.01.2022 | Smishing, Falešné výhodné investice, Vishing Nebo podvody přes inzerát. To jsou nejčastější z podvodných praktik na internetu, před kterými občany varují policejní komisaři. Více informací včetně rad, jak se chránit a minimalizovat případná rizika najdete uvnitř článku.

Obrzek aktuality

Uzavírka silnice mezi železniční zastávkou v Žirči a parkovištěm Braunova Betléma u Hřibojed

12.01.2022 | Upozorňujeme řidiče, že v termínu 12. ledna až 12. února 2022 je z důvodu nesjízdnosti lesního úseku silnice č. 2854 pro veškerou dopravu uzavřen úsek mezi železniční zastávkou Žireč a parkovištěm Braunova Betlému u Hřibojed. Silnice je uzavřena kvůli ohrožení bezpečnosti z důvodu námrazy na úseku silnice č. 2854, který v zimě není pracovníky Správy silnic Královéhradeckého kraje udržován.

Obrzek aktuality

Ve Špýcharu diskutovali na téma rozvoje sportu ve městě

11.01.2022 | Ve čtvrtek 6. ledna 2022 se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnil workshop s veřejností na téma sport ve městě a jeho rozvoj. Jednání vedli zástupci společnosti KROKEM, s. r. o., kterou město Dvůr Králové nad Labem pověřilo zpracováním analýzy sportovní infrastruktury ve městě. Analýza tak navazuje na Strategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem pro roky 2019–2026. Zástupci společnosti asi třicítce přítomných představili předběžné závěry své studie, které byly základem pro následnou diskuzi s příklady týkajících se jednotlivých sportovišť. Nechyběla ani anketa na téma vnímání investičních priorit.

Obrzek aktuality

Upozorňujeme na změnu v případě ročního hlášení o odpadech

10.01.2022 | Upozorňujeme původce odpadů na změnu v odpadové legislativě týkající se termínu a limitního množství pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 dle ustanovení § 95 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Toto hlášení podávají původci odpadů v případě, že v roce 2021 vyprodukovali nebo nakládali s více než 600 kg nebezpečných odpadů (dříve 100 kg) nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou Ministerstva životního prostředí. V daném případě jsou povinni zaslat do 28. února 2022 hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Obrzek aktuality

Pozor na kácení stromů nad Nádražní pěšinou

07.01.2022 | Společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem upozorňuje občany, že z bezpečnostních a preventivních důvodů zahájila kácení stromů v lokalitě nad Nádražní pěšinou. Těžební práce potrvají od začátku ledna do konce března 2022. Veřejnost žádáme, aby při pohybu po Nádražní pěšině dbali zvýšené opatrnosti jak kvůli potenciálnímu riziku vyvrácených stromů, tak s ohledem na probíhající těžební práce a pohyb techniky. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Obrzek aktuality

Technické služby nabízejí volné pracovní místo: strojník - plavčík

05.01.2022 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem nabízejí pracovní místo strojník/plavčík. Jedná se o práci na dvě směny, která zahrnuje provoz a údržbu městských sportovišť, termín nástupu ihned či po dohodě. V zimním období práce na zimním stadionu, v létě práce plavčíka na městském koupališti. Zájemci o nabízené pracovní místo se mohou obracet na tel.: 605 233 245 nebo e-mail: sportoviste@tsdvur.cz.

Obrzek aktuality

Svoz vánočních stromků

05.01.2022 | Pro občany města je také v roce 2022 zajištěn svoz vánočních stromků. Ty je možné odložit v neděli 23. ledna nebo 6. února na stanoviště barevných kontejnerů na tříděný odpad. Svoz proběhne v pondělí 24. ledna nebo 7. února 2022. Vánoční stromky lze odvézt také do sběrného dvora. Upozorňujeme, že ze stanovišť popelnic a kontejnerů na směsný odpad nebudou stromky odváženy.

Obrzek aktuality

Město Dvůr Králové nad Labem v roce 2022 podpoří sport a tělovýchovu částkou 7 milionů korun

03.01.2022 | Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2022 podpoří město Dvůr Králové nad Labem oblast sportu a tělovýchovy. Rada města schválila ve středu 15. prosince 2021 vypsání dotačního programu, který podpoří: činnost sportovních oddílů, pořádání sportovních akcí a sportovce – jednotlivce ve sportovní přípravě a reprezentaci města. Zájemci mohou své žádosti o dotaci podávat od 17. ledna do 7. února 2022. V rozpočtu města je na rok 2022 na tuto podporu vyčleněna částka 7 milionů korun.

Obrzek aktuality

Město připravuje nové znění vyhlášky o nočním klidu

03.01.2022 | Město Dvůr Králové nad Labem připravuje aktualizaci znění obecně závazné vyhlášky města č. 3/2021, o  nočním klidu. Žádáme proto občany a pořadatele akcí ve Dvoře Králové nad Labem, aby své návrhy na doplnění či vymazání akcí zapsaných ve stávající vyhlášce zasílali nejpozději do pondělí 31. ledna 2022 na adresu: Právní oddělení odboru KTÚ, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové nad Labem, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@mudk.cz. Do předmětu napište „Vyhláška – noční klid“. 

Obrzek aktuality

Změna adresy finančního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem

03.01.2022 | Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje občany, že od 1. ledna 2022 dochází k organizační změně, při které se Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem přestěhuje na novou adresu 17. listopadu čp. 2657 (budova úřadu práce). Telefonní spojení na podatelnu územního pracoviště: 499 801 111.

Obrzek aktuality

Stomatologická pohotovost - leden 2022

30.12.2021 | V článku najdete rozpis služeb zubní lékařské pohotovosti na leden 2022 pro oblast Dvora Králové nad Labem. Ordinační doba stomatologické pohotovosti je o víkendech a státních svátcích v čase 8:00–12:00 hod. Aktuální přehled najdete také na webu Královéhradeckého kraje: www.kr-kralovehradecky.cz.

Obrzek aktuality

Město Dvůr Králové nad Labem má schválený rozpočet na rok 2022

20.12.2021 | Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2022 hospodařit s deficitním rozpočtem. Zatímco plánované příjmy činí 450,17 mil. Kč, výdaje jsou 614,67 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnaného sestavení doplňuje financování ve výši 164,5 mil. Kč, které pokryjí jednak zůstatky na účtech z předchozích let, jednak kontokorent v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a prostředky z úvěru ve výši 160 mil. Kč, který si město vzalo na financování svých investičních záměrů.

Obrzek aktuality

Ve Dvoře Králové nad Labem bude od ledna cena vodného a stočného činit 96,85 Kč

14.12.2021 | Za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí odběratelé ve Dvoře Králové nad Labem od 1. ledna 2022 celkem 96,85 Kč včetně DPH (88,02 Kč bez DPH). Zastupitelé města totiž na svém prosincovém zasedání schválili navýšení ceny zhruba o 6 %. Zatímco cena vodného bude nově činit 36,50 Kč/m3 včetně DPH (33,17 Kč/m3 bez DPH), cena stočného 60,35 Kč/m3 včetně DPH (54,85 Kč/m3 bez DPH). „Cena vodného a stočného byla zvýšena především kvůli stále stoupajícím nákladům energií, město také nadále pokračuje v postupné obnově a opravě vodovodní a kanalizační sítě,“ říká královédvorský starosta Jan Jarolím.